Constitució de servitud recíproca de comunicació en un conjunt d'edificis

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aOctubre 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals
  • 3.2 Normativa catalana
  • 3.3 Doctrina de la DGRN
  • 3.4 Servitud de non facere
  • 3.5 Extinció de la servitud
  • 3.6 Identificació del pagament del preu
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent número *.

INTERVÉ en nom i representació de la companyia mercantil **, amb domicili a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del notari de * el dia *, protocol número *; adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura atorgada davant del notari de *...

INSCRITA * al Registre Mercantil de * al volum *... CIF *.

Les seves facultats i representació resulten de *...

Declara, el senyor compareixent, que les facultats a favor seu conferides no li han estat revocades, restringides, ni limitades i que es troben íntegrament vigents i jo el Notari considero suficients per a poder constituir servituds lliurement i tots els actes que es formalitzen en la present escriptura.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:

I.- Que la societat * és propietària de les finques següents:

A.- URBANA.- Edifici situat a *. Es compon de ...

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

(És possible, cap segons quins supòsits: a) sol·licitar expressament que no s'insta ni el procediment de l'art. 199 ni el de l'art. 201 tots dos de la Llei Hipotecària, b) que no sol·liciten la rectificació registral ni el procediment de l'art. 18 de la Llei del Cadastre per ignorar la descripció real, c) que, si no hi ha altre remei, s'inscrigui la finca en el Registre amb la descripció registral.

És convenient indicar què és el que es farà constar en els índexs (referència cadastral acreditada, referència cadastral identificada i si és o no és coincident o si és dubtosa, etc.).

Pot veure's la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 29 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aproven les normes tècniques per a la incorporació de la representació gràfica d'immobles en documents notarials.

(Si està en PH): Quota de participació en el total immoble: *.

B.- URBANA.- Solar situat a *. Es compon de ...

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *.

Referència cadastral: *...

C.- URBANA.- Solar situat a *. Es compon de ...

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *.

Referència cadastral *...

(Si estan en PH): Quota de participació en el total immoble: *.

II.- El Sr. * , en nom i representació de * , i subjecta a la condició suspensiva de la separació de la titularitat de qualsevol dels predis, constitueix una SERVITUD DESTINADA A FACILITAR L'ACCÉS, COMUNICACIÓ I RELACIONS DE VEÏNATGE ENTRE LES FINQUES DESCRITES:

Són predis alhora dominants i servents: les finques descrites en aquesta escriptura.

CONTINGUT DE LA SERVITUD: El contingut és: a) recíproca servitud de llums i vistes entre els diferents immobles que existeixen o es construeixin en el futur en qualsevol de les finques; b) recíproc dret de pas per a persones i vehicles des de les rampes existents a la finca * de les descrites i altres zones d'accés que puguin construir-se, així com la zona de comunicació i maniobra de cada planta soterrània que es construeixi en qualsevol de les finques de referència, i en cas de construir-se més d'una, les mateixes comunicacions entre plantes. Correspon a la societat promotora establir físicament les zones concretes d'accés per als vianants i rodat a les plantes soterrànies, els espais de comunicació dintre de cada planta soterrània i entre plantes soterrànies, afecti en tot o en part a una planta soterrània, o a més. I queda facultada aquesta societat, en establir les normes de comunitat dels diversos edificis que existeixin, s'ampliïn o s'edifiquin, el detall concret, si ho estima procedent, de per on i a quina finca o finques, rampes, ascensors, i altres formes de comunicació per accedir a cada respectiu immoble i confrontants, així com indicar a l'entitat o entitats i la proporció que els hi correspondrà en el pagament de la quota de despeses de conservació i manteniment de rampes d'accés i zones de comunicació que, a cada finca, després se li assigni. En cas que es practiqui segregació d'alguna o algunes de les finques, les segregades i finques-resta quedaran afectades igualment per les servituds que es constitueixen.

QUOTA DE DESPESES: Les despeses de conservació i manteniment de les zones d'accés, per als vianants o rodat, rampes, espais de comunicació i zones de maniobra seran satisfets d'acord amb les següents regles:

Les despeses de conservació i manteniment de la rampa d'accés descrita a la finca * i que està previst doni accés únicament a la planta soterrani-1 (o sigui, la més pròxima a la superfície) seran satisfetes per les finques que d'ella se'n serveixin en proporció a la superfície concreta que cada finca destini, en l'esmentada planta soterrani, a aparcaments o locals amb accés rodat per aquesta rampa i zones de comunicació i maniobra.

I les despeses de conservació i manteniment de les zones de comunicació i maniobra de la planta soterrani-1 i -2 seran satisfetes per les finques que d'ella se'n serveixin en proporció a la superfície concreta que cada finca destini en la respectiva planta soterrani a aparcaments o locals amb accés rodat per les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR