Decret Llei de Mesures de Racionalització i Simplificació de l'Estructura del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya (Decret Llei 4/2010, de 3 d'agost)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoDecreto-Ley

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

PREÀMBUL Artículos 1 a 21

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 621/VIII, de 24 de febrer de 2010, sobre la situació econòmica i les mesures per afrontar-la, va instar el Govern de la Generalitat a continuar la política de contenció i rigor pressupostari, a introduir la cultura de l'avaluació en el disseny i l'aplicació de polítiques públiques i, en aquest sentit, a elaborar un pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat.

En compliment d'aquest manament, el Govern de la Generalitat va aprovar en data 2 de març de 2010 un Acord mitjançant el qual es van encomanar a la Comissió de Coordinació Corporativa els treballs necessaris per a l'elaboració del Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat i amb aquesta finalitat, la constitució d'un grup de treball integrat pels seus propis membres, per les persones de l'àmbit de la Generalitat que considerés necessàries i per experts independents de reconegut prestigi.

En data 1 de juny de 2010, es va aprovar l'Acord del Govern pel qual s'adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de funcionament, transferències, inversions, millora de l'eficiència en l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya i lluita contra el frau, L'Acord en el seu punt 4 va aprovar el Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic.

Aquest darrer Acord d'1 de juny de 2010 va ser comunicat al Parlament de Catalunya en data 3 de juny.

Posteriorment, en data 29 de juny el Govern va aprovar un nou Acord per a l'efectivitat de les mesures acordades en l'Acord de l'1 de juny, en el qual s'adopten diverses mesures de racionalització del sector públic.

La necessitat d'assolir vies de millora de l'eficàcia que comportin una millor atenció al ciutadà i l'estalvi de la despesa, condueix a la conveniència de racionalitzar l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, endegada mitjançant els acords del Govern de dates 1 i 29 de juny de 2010, i que es preveu que continuï mitjançant el present Decret llei, a través de la reordenació de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat. Aquesta reordenació es du a terme a través de la supressió o dissolució d'entitats, quan es detecta que el manteniment de la seva estructura com a entitat independent no resulta necessària en considerar-se que les seves funcions poden ser assumides per altres entitats existents mitjançant l'ampliació del seu objecte, bé a través de la creació d'una nova entitat que assumeixi les funcions, activitats, objectius, patrimoni i, si escau, estructura d'altres entitats que, disposant d'elements comuns, poden passar a ser englobades en una sola, o bé mitjançant la reconversió de la forma jurídica de l'entitat.

L'evolució de la conjuntura econòmica fa necessari continuar amb l'esforç de reducció de la despesa pública; però tenint en compte que cal evitar reduir determinades partides de despesa que bé resulten especialment rellevants en l'actuació pública per impulsar la recuperació del creixement o bé son imprescindibles per mantenir el suport públic a les persones que estan patint amb més intensitat els efectes de la crisi. Però aquest esforç s'ha de fer ara amb canvis en l'estructura de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, que facilitin la governança del sistema a la vegada que el facin més eficient amb el consegüent estalvi de recursos.

La urgència en l'adopció de les mesures per la via extraordinària del Decret llei deriva del fet que la propera finalització de la present legislatura i la necessitat d'adoptar les mesures contingudes en el Decret Llei per tal de racionalitzar i simplificar l'estructura del sector públic en el marc de l'actual situació extraordinària de crisi econòmica que actualment afecta als països europeus, fan que no sigui possible assolir les finalitats preteses per la via parlamentària ordinària, ja que suposaria un ajornament en l'adopció d'aquestes mesures que comportaria un perjudici important en la política de contenció que necessàriament ha de regir l'actuació del Govern.

Tot això justifica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ja que hi concorre el supòsit de fet que l'habilita a recórrer-hi: la necessitat extraordinària i urgent. Així, és necessari actuar de manera immediata i portar a terme les modificacions en les diferents normes legals afectades per les disposicions que conté el present Decret llei, que s'han de considerar necessàries per poder donar compliment al paquet de mesures integrants de les polítiques de reducció del dèficit públic com a condició per afavorir un creixement durable i sostenible que passa per la reorganització administrativa i la millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics per tal d'incrementar la productivitat real mitjançant la reducció d'estructures administratives.

La part dispositiva del Decret llei consta de 21 articles i la part final consta de set disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. L'entrada en vigor, que es fixa per al proper dia 1 de setembre, està justificada pel tipus de previsions que conté el Decret llei ja que, tot i el règim transitori establert per a determinats supòsits, hi ha una sèrie de mesures en l'articulat que requereixen la realització d'una sèrie d'actuacions prèvies ineludibles per a la plena efectivitat de les prescripcions que s'hi contenen i que obliguen que, un cop aprovada la norma, es disposi d'un període mínim preparatori de les actuacions que són necessàries per a la seva plena efectivitat.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del titular del Departament de la Presidència i d'acord amb el Govern,

Decreto:

ARTICLE 1 Supressió de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
 1. Se suprimeix l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, creat per la Llei 7/1985, de 14 de maig. Els objectius i les funcions que li havien estat atribuïts han d'ésser exercits pel Departament competent en matèria de treball.

 2. El personal de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives s'integra i passa a dependre del departament competent en matèria de treball, dins del qual s'integra també el pressupost.

 3. Així mateix, el patrimoni de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives s'incorpora al patrimoni de l'Administració de la Generalitat i resta assignat al departament competent en matèria de treball, al qual correspon l'adopció de les mesures necessàries quant a conservar-lo i utilitzar-lo per a la finalitat prevista.

ARTICLE 2 Creació, naturalesa i règim jurídic de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

1 Es crea l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, amb l'objectiu de generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya que facilitin la presa de decisions a la ciutadania, als i les professionals i als gestors i les gestores de l'àmbit de la salut, i als òrgans responsables de la planificació en salut, així com facilitar la integració de les i dels professionals sanitaris en el sistema i la seva coresponsabilitat en la consecució de les finalitats comunes i la qualitat de l'atenció.

L'Agència s'adscriu al departament competent en matèria de salut.

 1. L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut és una entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d'obrar. L'Agència sotmet la seva activitat en les relacions externes, amb caràcter general, a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, si bé se sotmeten al dret públic:

  1. El règim d'acords i funcionament dels seus òrgans de govern, que se sotmet a la normativa general sobre òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

  2. Les relacions de l'Agència amb els departaments de la Generalitat i amb altres ens públics.

  3. El règim de contractació administrativa.

  4. L'exercici de potestats públiques.

 2. L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut es regeix per aquest Decret llei, pels seus estatuts i per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 3. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, ha d'aprovar, per decret, els estatuts de l'Agència.

ARTICLE 3 Funcions de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

Per assolir els seus objectius, corresponen a l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut les funcions següents:

 1. Definir, d’acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut, impulsar i desplegar l’estratègia del sistema d’informació per al sistema sanitari que faciliti a l’Administració sanitària la informació necessària per a l’avaluació de la qualitat de l’assistència sanitària i gestionar-la generant coneixement del sistema.

 2. (Derogada)

 3. Desenvolupar l'avaluació de l'estructura, dels processos, de nous models assistencials o de provisió de serveis, de les tecnologies sanitàries i de la informació i la comunicació aplicades a l'atenció sanitària i dels resultats de les intervencions en salut, analitzant-ne la variabilitat i la qualitat, identificant les millors pràctiques en l'àmbit clínic, treballant estretament amb els professionals del sistema de salut i fomentant la pràctica clínica òptima i l'ús eficient dels recursos, i integrar en el procés d'avaluació la perspectiva de l'atenció centrada en les persones, amb inclusió de la perspectiva de gènere i mitjançant la participació de la població en els processos d'avaluació i de governança de la seva atenció.

 4. Mesurar, avaluar i difondre de manera pública i transparent els resultats globals assolits en salut i en l'àmbit de l'assistència sanitària pels diferents agents que integren el sistema de salut, a partir de la gestió del Sistema Integrat d'Informació de Salut a Catalunya, configurat per la informació de naturalesa administrativa i estadística que contenen els registres i sistemes d'informació del departament i dels organismes competents en matèria de salut, els dels centres, serveis i establiments sanitaris i els dels professionals sanitaris, per tal de facilitar una presa de decisions coresponsable al servei de la qualitat de l'atenció sanitària prestada als ciutadans. Amb aquesta finalitat, els dits agents han de comunicar al Sistema les dades pertinents per mitjà de llurs òrgans responsables i d'acord amb la normativa vigent en l'àmbit estadístic i de protecció de dades de caràcter personal. No obstant això, la comunicació de dades provinents d'històries clíniques requereix, llevat que el pacient o la pacient hi hagi donat abans el consentiment, la dissociació prèvia de les dades identificadores de la persona titular d'acord amb la normativa reguladora de l'autonomia del pacient i dels drets i les obligacions en matèria d'informació i documentació clíniques.

  d bis) Gestionar l'accés a la reutilització d'informació del sistema sanitari, sota les directrius del departament competent en matèria de salut i d'acord amb les condicions de protecció de dades vigents en cada moment, per a la recerca, la planificació i l'avaluació sanitàries amb la finalitat última de generar coneixement per a millorar la salut de la població.

  d ter) Donar suport a la planificació, el desenvolupament i l'aplicació de la recerca mitjançant l'avaluació d'aquesta, amb l'objectiu d'orientar la recerca a obtenir uns resultats amb un impacte més gran i millor en la salut de la població, d'acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut. Aquesta orientació de la recerca també ha de promoure la sensibilitat envers les diferències entre dones i homes, i incloure ambdós sexes en els paràmetres d'anàlisi a aquest efecte.

  d quater) Participar en el desenvolupament d'activitats i projectes d'innovació en les àrees d'activitat pròpies de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, i donar suport a l'adopció i l'aplicació generalitzada d'innovacions per part de les entitats del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) per a afavorir el millorament dels resultats en salut, la qualitat de l'atenció i la seguretat de pacients i professionals. El rol de l'Agència en l'àmbit de la innovació, per tant, se circumscriu a totes les iniciatives que, com a agència de qualitat i avaluació, poden facilitar l'adopció de la innovació per part del sistema i els seus integrants, sens perjudici de les competències d'altres institucions relacionades amb la innovació.

 5. (Derogada)

  f)(Derogada)

  g)(Derogada)

  h)(Derogada)

 6. (Derogada)

  i bis) (Derogada)

 7. Cooperar amb organismes homònims d'altres comunitats autònomes, d'àmbit estatal, europeu i internacional als efectes d'assolir sinergies i difondre els coneixements respectius.

 8. Exercir totes les activitats que siguin necessàries per al compliment dels seus objectius, d'acord amb els estatuts que es dictin en desenvolupament d'aquest Decret Llei, així com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin encomanades.

ARTICLE 4 Organització de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
 1. L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya s'estructura en els òrgans següents:

  1. El Consell d'Administració, com a òrgan de govern.

  2. El director o directora, com a òrgan de gestió.

  3. El Consell Assessor, com a òrgan consultiu i d'assessorament.

 2. El Consell d'Administració és l'òrgan superior de govern de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i té la composició que determinen els seus estatuts.

 3. El director o directora és la persona que assumeix la direcció i gestió ordinària de l'Agència, d'acord amb els criteris d'actuació fixats pel Consell d'Administració. El director o directora de l'Agència és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut.

 4. El Consell Assessor, amb funcions consultives i d'assessorament, ha d'estar compost per professionals destacats dels àmbits d'actuació de l'Agència. En la composició del Consell Assessor s'ha de procurar assolir una representació equilibrada de dones i homes.

 5. L'organització, la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell d'Administració i del Consell Assessor s'han de desenvolupar en els estatuts.

 6. Correspon al Consell d'Administració aprovar l'estructura organitzativa de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, llevat de la que regulin els estatuts de l'Agència i de la relativa als òrgans o les unitats al capdavant dels quals hi hagi funcionaris, en què s'aplica el que disposa la normativa reguladora del règim jurídic i de procediment aplicable a l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 5 Recursos econòmics i pressupost de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut
 1. Els recursos econòmics de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut són constituïts per:

  1. Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

  2. Els ingressos procedents de subvencions, convenis, programes, donacions i altres aportacions fetes a favor seu per altres entitats, públiques o privades, o particulars.

  3. Els ingressos procedents de la prestació dels seus serveis.

  4. Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o adscrits.

  5. Els crèdits i préstecs que li siguin concedits.

  6. Els ingressos procedents de fons competitius de recerca.

  7. Qualsevol altre que legalment li correspongui.

 2. El pressupost de l'Agència es regeix per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, la normativa de finances públiques de Catalunya i les successives lleis de pressupostos.

ARTICLE 6 Contracte programa de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

(Derogat)

ARTICLE 7 Patrimoni de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut
 1. El patrimoni de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut és constituït pels béns que li són adscrits i els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.

 2. Els béns adscrits conserven llur qualificació jurídica originària. L'adscripció no implica la transmissió del domini ni llur desafectació.

 3. La gestió del patrimoni es regeix per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i per la normativa reguladora del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 8 Recursos humans de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut
 1. El personal de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut es regeix pel dret laboral, sens perjudici de la possibilitat d'adscripció de personal funcionari d'acord amb els sistemes previstos a la normativa de funció pública.

  L'exercici de funcions que comporta l'exercici de potestats públiques és reservat al personal funcionari.

 2. La selecció del personal propi de l'Agència s'ha de fer d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i la resta de principis previstos a la normativa aplicable al personal laboral al servei de les administracions públiques.

 3. El personal estatutari dels serveis de salut i el personal funcionari de l'Administració de la Generalitat que s'adscrigui a l'Agència o passi a prestar-hi serveis, passarà a la situació administrativa que correspongui d'acord amb la normativa en matèria de funció pública. En tot cas, s'ha de garantir que se'ls mantindrà els drets que els corresponguin d'acord amb la normativa aplicable a cadascuna de les situacions.

ARTICLE 9 Contractació de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut
 1. El règim jurídic de contractació de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut s'ajusta a la normativa reguladora dels contractes del sector públic.

2 (Derogat)

ARTICLE 10 Règim de recursos i reclamacions de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut
 1. Contra els actes i els acords de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut subjectes al dret administratiu es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera competent en matèria de salut.

 2. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil s'han de presentar davant el conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, que és l'òrgan competent per a resoldre-les.

 3. Les reclamacions prèvies a la via judicial laboral s'han de presentar davant el director o directora de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, que és l'òrgan competent per a resoldre-les.

ARTICLE 11 Comptabilitat i control financer de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut
 1. El règim de comptabilitat de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut és el corresponent al sector públic.

 2. L'activitat de l'Agència és objecte de control financer per mitjà del procediment d'auditoria, sota la direcció de la Intervenció General, regulat per la normativa sobre finances públiques de Catalunya i la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 12 Modificació de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut

Es modifica la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 19, que resta redactat de la manera següent:

c) Personal laboral, que es regeix per la normativa laboral i altres normes convencionalment aplicables.

ARTICLE 13 Regulació del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR)
 1. El Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) és una entitat de dret públic que subjecta la seva activitat al dret privat que es regula per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, gaudeix d'autonomia en la seva organització i de capacitat jurídica plena per al compliment de les seves finalitats.

 2. Correspon al Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) realitzar tota mena d'actuacions d'administració, gestió i disposició relacionades amb l'alt rendiment esportiu i amb l'esport en general i a aquests efectes gestionar instal·lacions i equipaments, directament o indirectament, i dur a terme, activitats mercantils, inclosa la seva participació en societats mercantils, i també de serveis i altres relacionades i/o complementàries de les anteriors que consideri convenient per al compliment dels seus objectius.

 3. En col·laboració amb els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de les entitats locals competents per a la convocatòria i tramitació de proves selectives per a l'accés a la funció pública o de promoció interna, correspon al Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) l'organització i la realització de les proves físiques i, si escau, mèdiques, i el suport tècnic als corresponents òrgans de selecció per a l'avaluació dels resultats de les proves esmentades, d'acord amb la normativa vigent.

 4. Constitueixen ingressos propis del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès les aportacions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, les aportacions provinents de la prestació de serveis propis i dels convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades, el producte provinent del rendiment del seu patrimoni i, en general, els ingressos provinents de les seves activitats.

 5. El Govern aprova per decret els Estatuts de funcionament i organització dels òrgans de govern del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR). En qualsevol cas, el centre ha de tenir un/a president/a, un/a vicepresident/a i un Consell d'administració format per membres que nomena el Govern de la Generalitat.

 6. El CAR s'adscriu al departament competent en matèria d'esports.

ARTICLE 14 Unitat directiva de l'Administració esportiva de la Generalitat
 1. Correspon a l'administració esportiva de la Generalitat exercir les funcions que li assenyalen aquest Decret llei i el Text únic de la Llei de l'esport aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i també la coordinació amb altres administracions que tinguin competències en matèria d'esports.

 2. El departament competent en matèria d'esports té adscrita una unitat directiva, amb el rang que determini el Govern, encarregada de la direcció de l'administració esportiva de la Generalitat. Aquesta unitat exerceix les funcions de representació i de direcció superior de les polítiques esportives de la Generalitat.

ARTICLE 15 Creació, naturalesa i règim jurídic de l'Agència Catalana de l'Esport
ARTICLE 16 Funcions de l'Agència Catalana de l'Esport
ARTICLE 17 Òrgans de govern i d'assessorament de l'Agència Catalana de l'Esport
ARTICLE 18 Recursos humans de l'Agència Catalana de l'Esport
ARTICLE 19 Patrimoni, recursos econòmics i contractació de l'Agència Catalana de l'Esport
ARTICLE 20 Règim d'impugnacions dels actes dictats per l'Agència Catalana de l'Esport
ARTICLE 21 Modificació de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl

Es modifica l'article 3.1 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, que queda redactat com segueix:

 1. Són funcions de l'Institut català del Sòl:

 1. Programar actuacions de promoció de sòl urbanitzable i remodelacions urbanes.

 2. Promoure tant de manera directa com convinguda habitatges públics i la rehabilitació o la remodelació d'aquests.

 3. Gestionar operacions de remodelació o rehabilitació d'habitatges.

 4. Programar i executar actuacions de rehabilitació de nuclis antics.

 5. Gestionar plans i programes d'actuació la finalitat dels quals sigui la remodelació o renovació urbana.

 6. Redactar els instruments urbanístics que s'hagin de desenvolupar directament per mitjà de l'Institut Català del Sòl o bé amb col·laboració d'aquest.

 7. Exercir la gestió urbanística en execució de plans, propis o assumits com a tals, per qualsevol deis sistemes d'actuació establerts per la legislació urbanística. En el desenvolupament d'aquesta activitat ha d'assumir la qualitat d'Administració actuant si així ho estableix el Pla que s'executa, amb els drets i els deures que la normativa urbanística li atorga.

 8. Redactar, tramitar i aprovar projectes de reparcel·lació i d'urbanització, en les actuacions que assumeixi en qualitat d'Administració actuant.

 9. Estudiar i difondre noves tècniques d'intervenció en nuclis urbans per facilitar la seva remodelació o rehabilitació.

 10. Formar especialistes en gestió urbanística.

 11. Adquirir sòl, fins i tot mitjançant expropiació forçosa, com a beneficiari, de terrenys destinats a la creació de sòl urbanitzat, la formació de reserves de sòl, la promoció d'habitatge públic, la creació de dotacions i equipaments, zones verdes i espais lliures o qualsevol altra finalitat anàloga de caràcter urbanístic. La potestat expropiatòria correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

 12. Redactar projectes d'edificació.

 13. Alienar, permutar i cedir terrenys i edificis de la seva propietat.

 14. Constituir, transmetre, modificar i extingir els drets d'hipoteca, superfície, censos, servituds i, en general, qualsevol dret real sobre els terrenys i les edificacions que són propietat de l'Institut Català del Sòl.

 15. Protegir i defensar el seu patrimoni.

 16. Arrendar béns mobles i immobles.

 17. Exercir la gestió de les fiances d'arrendaments de finques urbanes i del Registre de Fiances dels contractes de lloguer, d'acord amb les disposicions vigents.

 18. Adoptar mesures de suport, tant tècnic com econòmic i financer, per a impulsar la finalització de processos d'urbanització.

 19. Qualsevol altra que li encomani la llei o el Govern de la Generalitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA
 1. Es dissolen les societats mercantils Viatges de Muntanya, SA, i Remodelacions Urbanes, SA. El Govern ha d'adoptar les mesures necessàries per a dissoldre i liquidar aquestes societats mercantils.

 2. Un cop es faci efectiva la dissolució de les entitats a què fa referència l'apartat 1, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya passa a exercir les funcions de Viatges de Muntanya, SA, i l'Institut Català del Sòl passa a exercir les funcions de Remodelacions Urbanes, SA, i assumeix tots els drets i obligacions de caràcter econòmic, contractual i laboral contrets per Remodelacions Urbanes, SA.

 3. El patrimoni i l'estructura necessària de les entitats dissoltes s'han d'integrar a les entitats que passen a exercir les seves funcions, les quals es subroguen en la seva posició jurídica.

SEGONA

S'autoritza l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya perquè pugui actuar com a empresa turística de mediació en la venda de bitllets i reserves de places en els mitjans de transport així com la reserva d'habitacions i els serveis en establiments hotelers i la resta d'allotjaments turístics situats en les instal·lacions d'esport i turisme de la seva competència.

TERCERA
 1. S'autoritza el Govern per transformar l'entitat de dret públic Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en una societat mercantil, amb capital 100% públic, de les previstes en la normativa reguladora de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, i a aprovar-ne els estatuts, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.

 2. La nova societat ha d'assumir l'objecte i les funcions que desenvolupa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i s'ha de subrogar en tots els drets i les obligacions de caràcter econòmic, contractual i laboral contrets per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

 3. Totes les referències que la normativa vigent efectua a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'entenen fetes a la societat resultant de la transformació prevista a l'apartat 1.

 4. Les relacions de la nova societat amb la Generalitat s'han d'articular mitjançant un contracte programa dels previstos a la normativa de finances públiques de la Generalitat de Catalunya.

QUARTA
 1. En el moment en què, d'acord amb el que disposa la disposició transitòria primera d'aquest Decret llei, entri en funcionament l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, i en qualsevol cas transcorreguts els sis mesos previstos des de l'entrada en vigor dels seus estatuts, s'extingeixen l'Institut d'Estudis de la Salut i l'empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, de manera que el nou ens que es crea se subroga en tots els drets i deures de les entitats extingides.

 2. El personal laboral que, en el moment d'entrada en funcionament de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, presti serveis en l'Institut d'Estudis de la Salut i en l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, o el personal d'aquestes entitats que tinguin suspesa la seva relació jurídica laboral queda integrat en l'ens públic que es crea, el qual se subroga de manera expressa respecte a les relacions contractuals de caràcter laboral d'aquest personal, amb el mecanisme de successió d'empresa previst a l'article 44 de l'Estatut dels treballadors.

  El personal funcionari que en el moment d'entrada en funcionament de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, presti serveis en les entitats que s'extingeixen, pot ser integrat en l'ens públic que es crea mantenint la seva condició de funcionari o funcionària públic. En aquest cas es regeix per les disposicions que li són aplicables atenent-ne la procedència i la naturalesa de la relació d'ocupació.

 3. Els béns i els mitjans materials de l'Institut d'Estudis de la Salut i de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, en el moment d'entrada en funcionament de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, queden integrats a l'ens públic que es crea d'acord amb llur naturalesa jurídica originària.

CINQUENA
SISENA
SETENA

Les taxes generades per la prestació de serveis o realització d'activitats per part de les entitats que resten dissoltes o integrades en altres entitats, seran gestionades per l'entitat que assumeix les seves funcions, la qual serà responsable, a més, de la seva liquidació i recaptació en els termes de l'article 1.2-9 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA

L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut que crea aquest Decret llei ha d'entrar en funcionament en un termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor dels seus estatuts.

Mentre l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut no entri en funcionament es mantenen l'Institut d'Estudis de la Salut i l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.

Durant aquest període, l'Institut d'Estudis de la Salut continua exercint la seva activitat d'acord amb el que preveu el capítol 2 del Títol 7 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, desenvolupat pel Decret 324/1990, de 21 de desembre, d'estructura, organització i règim de funcionament de l'Institut d'Estudis de la Salut i modificacions posteriors. Així mateix, l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut continua desenvolupant la seva activitat, d'acord amb els seus estatuts, aprovats per l'Acord del Govern de 15 de juny de 2010 publicat en el DOGC núm. 5659, de 29 de juny de 2010.

SEGONA
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen les disposicions següents:

 1. La Llei 7/1985, del 14 de maig, de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

 2. Els articles 70, 71 i 72 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera d'aquest decret llei.

 3. La disposició addicional dinovena de la Llei 13/1988, del 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1989.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA

Es faculta al Govern per a dur a terme el desplegament normatiu i totes aquelles altres actuacions necessàries per a l'efectivitat de les previsions d'aquest Decret llei.

SEGONA

El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei ha d'aprovar els estatuts de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut.

TERCERA
QUARTA

Aquest Decret llei entra en vigor l'1 de setembre de 2010.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 3 d'agost de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya