ORDRE INT/93/2013, de 7 de maig, per la qual es fixen les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Interior
Rango de LeyOrdre

La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, estableix a l'article 5 que, entre d'altres, integren els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya els bombers voluntaris.

El Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 68/2000, de 8 de febrer, estableix a l’article 17 una sèrie de compensacions econòmiques corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, les quanties de les quals s'han de fixar per una ordre conjunta dels departaments d'Interior i d'Economia i Coneixement.

En data 14 de març de 2011 es va publicar al DOGC l'Ordre INT/35/2011, de 4 de febrer, per la qual es fixen les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Atès el temps que ha transcorregut des de l’aprovació de l’Ordre esmentada, escau fixar les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat, de manera que havent passat més de dos anys des de l’entrada en vigor de l’Ordre INT/35/2011 i tot i el que va establir la seva disposició final primera, els nous imports s’han de determinar tenint en compte el context econòmic general, caracteritzat per l'adopció de mesures de contenció de la despesa pública, amb l'objectiu de reduir el dèficit públic i donar compliment a les necessitats d’estabilitat pressupostària i de creixement que s’estan duent a terme en el marc de la Unió Europea.

Seguint la pauta de moderació de la despesa pública i amb la finalitat que les mesures posades en marxa per tal d'accelerar la reducció del dèficit públic no afectin en cap cas la qualitat dels serveis prestats i, en especial, del servei de prevenció i extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat, es considera oportú minorar en un 12,5 % l’import de les compensacions que es va establir en l'article únic de l'Ordre INT/35/2011, esmentada anteriorment.

Per tot això, en ús de les facultats establertes a l'article 40.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article únic

Les compensacions econòmiques corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR