Capítols en els quals uns consorts, casats en règim de separació de béns, pacten el règim de participació del dret català

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2021Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Capítols en general
  • 3.2 Règim de participació del dret català
  • 3.3 Supòsit que hi hagi un element transfronterer
  • 3.4 Inscripció a España del régim dels estrangers
  • 3.5 Eficàcia dels capítols segons el Registre Civil
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

Atès que la Ley estatal 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, vigent el 3 de setembre de 2021, suprimeix la incapacitació, quan per raó de l'atorgant- residència habitual - sigui aplicable el Código Civil espanyol al present document ja no és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica que té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat en haver-se suprimit la clàssica distinció entre capacitat jurídica i capacitat d'obrar, sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

A més a més, com Catalunya i Aragó tenen legislació pròpia, fins a la necessària adaptació pot haver-hi un cert conflicte i discordança entre les seves normes substantives i les, especialment processals i de publicitat, que resulten de les modificacions que resulten de la citada Llei 8/2021 que afecten a tot l'Estat (Llei del Notariat, Llei de Jurisdicció voluntària, llei d'Enjudiciament Civil, Llei del Registre Civil, etc., ) sense oblidar la redacció actual del segon paràgraf de l'article 9.6 ? aplicable, segons l'article 13 del CC, a tot l'Estat en estar aquest article en el títol preliminar - que diu:

La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la de su residencia habitual. En el caso de cambio de residencia a otro Estado, se aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de apoyo acordadas en otros Estados. Será de aplicación, sin embargo, la ley española para la adopción de medidas de apoyo provisionales o urgentes.

Per tant, s'ha de modificar - quan al cas concret sigui aplicable el Código Civil o quan la normativa catalana s'adapti a la general de l'Estat, - la fórmula tradicional; serà procedent decidir noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *, vigents.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincidèixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS I MODIFICACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC DE BÉNS i DIUEN:

I.- PACTES ECONÒMICS:

I.- Que van contreure matrimoni el dia * a *, i està inscrit al Tom *, pàgina *, secció *, i en contemplació al mateix atorguen aquestes Capitulacions matrimonials.

2.- Que estan subjectes al règim econòmic de separació de béns, vigent a Catalunya i són de veïnatge civil català.

3.- Exposat el que precedeix,

ATORGUEN:

Primer.- Que els compareixents MODIFIQUEN el seu règim de béns matrimonial, pactant d'ara endavant el RÈGIM DE PARTICIPACIÓ que regula l'article 232-13 i següents del Codi Civil de Catalunya.

En conseqüència, cada cònjuge tindrà l'administració, gaudi i la lliure disposició dels béns que després es dirà i els adquirits en el futur per qualsevol títol; en extingir-se el règim de participació, per qualsevol de les causes legals, i, a l'efecte de concretar el crèdit que per raó de les diferències en els increments correspongui a un cònjuge enfront de l'altre, es determinaran els guanys d'acord amb les normes legals aplicables.

Segon.- Per tant, continuen essent privatius els béns adquirits fins al dia d'avui, per qualsevol títol, sense desitjar extingir la comunitat sobre els béns que ara ja tenen en indivisió; per tant, en relació als béns anteriors a aquesta data, cada consort tindrà la lliure disposició i administració, sense perjudici de l'obligació de contribuir, si és procedent, a les despeses de la família.

Tercer.- PATRIMONI INICIAL A EFECTES DEL NOU RÈGIM:

Resulta del següent inventari i valoració:

a).- Patrimoni de la senyora *.

(Detall de l'actiu i passiu, amb valoració separada, excepte quan es tracti d'estris i mobles per a la llar, que es poden valorar en conjunt, salva l'excepció que s'estimi pertinent).

b).- Patrimoni del senyor * (Ídem).

c).- Afecció a l'IBI.- Declaren que estan al corrent en el pagament de l'impost de béns immobles que afecta les finques objecte d'aquesta escriptura, i en especial el corresponent als darrers 4 anys. Jo, el Notari, d'acord amb la llei he informat de l'afecció dels immobles al pagament de la totalitat de la quota tributària en la forma legalment prevista.

ADVERTIMENT: Adverteixo els atorgants que la modificació del seu règim matrimonial ara convinguda no perjudicarà, en cap cas, els drets ja adquirits i els informo de la necessària comunicació al Registre Civil. (Malgrat que el Tribunal Suprem, en Sentència de 20 de maig de 2008, suprimeix ell darrer paràgraf de l'art. 159 del Reglament Notarial, em sembla que res no impedeix aquesta important advertència, com una més de les que el Notari està obligat i pot indicar).

II.- PACTES SUCCESSORIS, (SI ESCAU).-

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals; en especial, els adverteixo de la necessària constància al Registre Civil de l'atorgament d'aquests capítols per tal que tinguin efectes davant tercers.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-


(ADVERTIMENT: Sobre la fe de coneixement o identificació per mitjans supletoris, la necessària constància del NIF i la consulta prèvia en cas d'entitats, vegeu la nova redacció de l'art. 23 de la Llei del Notariat per la llei estatal 11/2021, de 9 de juliol.)

Comentari

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR