RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2001, per la qual es dóna publicitat a la qualificació com a organització de productors de diverses entitats.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyResolució

EDICTE

de 18 de juliol de 2001, sobre acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Badalona.

La Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 25 d'abril de 2001, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 36/01/SGAU

Junta de compensació del polígon 4 del Pla parcial Torrent de la Font, de Badalona

L'Ajuntament de Badalona ha tramès la documentació corresponent a la Junta de compensació del polígon 4 del Pla parcial Torrent de la Font, d'aquest terme municipal.

El director general d'Urbanisme, en data 21 de març de 2001, ha proposat la inscripció de la Junta de compensació del polígon 4 del Pla parcial Torrent de la Font al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores, atès l'informe emès pel Servei de Protecció de la Legalitat i Assessorament de 20 de març de 2001.

Vistos el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (DOGC núm. 1317, de 13.7.1990), el Reglament de gestió urbanística i la Instrucció aprovada per l'Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de 6 d'agost de 1982 (DOGC núm. 260, de 17.9.1982);

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

Inscriure en el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores la Junta de compensació del polígon 4 del Pla parcial Torrent de la Font, del terme municipal de Badalona, constituïda mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari Carles Bataller Soler en data 5 de maig de 2000, constitució que va ser aprovada per l'Ajuntament de referència segons l'acord plenari adoptat en la sessió de 17 d'octubre de 2000, amb la prescripció següent:

L'article 31 dels Estatuts, en regular els recursos contra els actes i acords de la Junta i sens perjudici dels recursos interns admesos, s'entendrà adaptat al que determinen els articles 114 i 115 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, en els quals s'estableix que contra aquells hi cabrà recurs d'alçada en el termini d'un mes.

Exp.: 272/01/SGAU

Junta de compensació del polígon B del Pla parcial del Canyet, de Badalona

L'Ajuntament de Badalona ha tramès la documentació corresponent a la Junta de compensació del polígon B del Pla parcial del Canyet, d'aquest terme municipal.

El director general d'Urbanisme, en data 18 d'abril de 2001, ha proposat la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR