EDICTE de 4 d'abril de 2014, de notificació de la Resolució per la qual es declara la impossibilitat de ser nomenat/ada com a professor/a interí/ina o substitut/a.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyEdicte

Atès que no ha estat possible notificar les resolucions del director dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, per les quals es declara que les persones interessades no poden ser nomenades com a professorat interí o substitut per les especialitats dels cossos docents que requereixen estar en possessió del màster de formació del professorat de secundària o equivalent, d’acord amb l’article 58.4 a) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i perquè tinguin coneixement del contingut íntegre de la resolució es notifica a les persones que figuren a l’annex que la resolució és a la seva disposició a les oficines dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, c. Churruca, 90, - 08301 Mataró, durant el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Contra les resolucions esmentades, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Mataró, 4 d’abril de 2014

Lluïsa Pruna Santamaria

Secretària dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

Annex

Nom i cognoms Codi especialitat
Nuria Alcalde Garcia EF
Raquel Alfonso Cerdán 505
Maria Andreu Sabaté PSI
Juan David Arroyo Garcia
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR