RESOLUCIÓ JUI/150/2003, de 22 de gener, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria d'un curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor de formació viària, efectuada mitjançant la Resolució JUI/3337/2002, de 15 de novembre.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Justícia i Interior
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

JUI/150/2003, de 22 de gener, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria d'un curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor de formació viària, efectuada mitjançant la Resolució JUI/3337/2002, de 15 de novembre.

Atesa la Resolució JUI/3337/2002, de 15 de novembre (DOGC núm. 3766, de 21.11.2002), per la qual es convoca un curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor de formació viària;

Ateses les bases 3.1, 3.2 i 4.2 de la convocatòria esmentada, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit,

Resolc:

-1 Aprovar i fer públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria d'un curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor de formació viària, amb indicació de les causes d'exclusió, i de les persones exemptes de realitzar la prova pràctica tal com consta a la base 4.2 de la convocatòria.

-2 Les llistes completes i certificades a què es refereix l'apartat anterior s'exposen a les dependències següents del Servei Català de Trànsit:

Via Laietana, 60, 08003 Barcelona.

Álvarez de Castro, 4, 3r, 17001 Girona.

República del Paraguai, 5, entresòl, 25002 Lleida.

Rambla Nova, 58-60, 3r, 43003 Tarragona.

-3 Els interessats poden esmenar els defectes i presentar les reclamacions oportunes als registres dels llocs on s'exposen les llistes, en el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquest termini regirà també pel que fa als aspirants que no hagin aportat la documentació exigida per participar en aquesta convocatòria o per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR