RESOLUCIÓ JUI/2894/2003, de 23 de setembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i la llista provisional dels exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de personal facultatiu,...

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Justícia i Interior
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

JUI/2894/2003, de 23 de setembre, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i la llista provisional dels exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de personal facultatiu, llicenciat/da en farmàcia, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria SCL/012/03).

Atès el que disposen els articles 17, 18.2 i 28 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, i d'acord amb el que estableix el Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra; el Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 28/1986, de 30 de gener; el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d'esquadra, aprovat pel Decret 169/2001, de 26 de juny, i la resta de normativa d'aplicació;

Atès el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de personal facultatiu, llicenciat/da en farmàcia, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria SCL/012/03), aprovades per la Resolució JUI/2508/2003, de 14 d'agost (DOGC núm. 3955, de 27.8.2003);

En ús de les competències que m'atribueix l'article 9 del Decret 45/1999, de 23 de febrer, de regulació dels llocs de treball de facultatius i tècnics del cos de mossos d'esquadra, i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

Article 1

Aprovar i fer públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació de les causes de l'exclusió, dels que han presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de concurs oposició, pel torn lliure, per cobrir una plaça de personal facultatiu, llicenciat/da en farmàcia, del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat, i la llista provisional dels exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana (núm. de registre de la convocatòria SCL/012/03).

Article 2

Les llistes completes i certificades s'exposen als llocs següents:

Departament de Justícia i Interior:

Via Laietana, 69, 08003...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR