Decret 5/2009, de 23 de gener, de modificació de l'article 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de feina i de promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Sección1.- Disposicions generals
EmisorConselleria d'Interior
Rango de LeyDecret

Decret 5/2009, de 23 de gener, de modificació de l'article 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de feina i de promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Preàmbul Mitjançant el Decret 33/1994, de 28 de març, es va aprovar el Reglament de proveïment de llocs de feina i de promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 34 d'aquest Decret disposa que la totalitat dels llocs de feina de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que estiguin reservats a personal funcionari es classifica en trenta nivells, alhora que l'article 37 regula els intervals màxims i mínims dels nivells dels llocs de feina que corresponen a cada cos o escala, d'acord amb el grup en què figuren classificats.

Per Acord de Consell de Govern de dia 21 de desembre de 2001 (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2002) es va aprovar l'Acord sobre la modificació de la relació de llocs de feina corresponent al personal funcionari de l'Administració del Govern de les Illes Balears, modificació que va suposar, a la pràctica, l'augment dels nivells mínims de tots els llocs de la relació de llocs de feina.

Actualment, la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears manté la classificació dels llocs de feina de personal funcionari en trenta nivells (article 32.1), i també determina que correspon al Consell de Govern establir els intervals de nivells que corresponen a cada grup i, si pertoca, als cossos i a les escales funcionarials (article 5.2 i).

La disposició addicional desena de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP) disposa que la carrera professional del personal funcionari de carrera s'inicia en el grau, el nivell, la categoria i en uns altres conceptes anàlegs corresponents a la plaça inicialment assignada al funcionari o a la funcionària després d'haver superat el procés selectiu corresponent, que tindran la consideració de mínims. A partir d'aquells, es produiran els ascensos que procedeixin segons la modalitat de carrera aplicable en cada àmbit.

L'article 53 de la Llei 3/2007 regula l'adjudicació de llocs de feina en els procediments selectius, d'acord amb el qual el personal funcionari que obtengui una plaça com a conseqüència de la participació en un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR