La protecció de l'activitat i de l'organització empresarial

AutorJosé Manuel Calavia Molinero
Páginas62-74

Fonament i finalitat de la protecció de l'activitat i de l'organització empresarial

L'empresari necessita disposar de mitjans legals de defensa contra possibles atacs al lliure exercici de les seves activitats, als seus instruments d'actuació i a les seves possibilitats comercials. L'ordenament jurídic espanyol conté un conjunt de disposicions legals que responen clarament a aquesta finalitat. Com a normes tutelars més importants, cal destacar les que regulen els anomenats drets de la propietat industrial, que protegeixen, en general, l'exercici de l'activitat empresarial i l'ús exclusiu de la patent i dels signes distintius de l'empresa, i les que regulen el dret de la competència, integrat per dos conjunts normatius: el dret de defensa de la competència (que regula, preveu i sanciona les restriccions o limitacions imposades a la competència pels operadors econòmics mateixos) i el dret de la competència deslleial (que reprimeix i sanciona les conductes dels operadors econòmics que estableixen limitacions, no pas a l'ingrés o permanència en el mercat, sinó a les prestacions que realitzen).

Ambdues matèries, la propietat industrial i la competència, estan sotmeses a normatives diferents, però presenten indubtables vinculacions, la qual cosa en fa recomanable l'estudi conjunt, atès que en definitiva són normatives que centren l'interès en la protecció de l'organització empresarial i dels consumidors mateixos, per mitjà d'una millor ordenació d'aquestes matèries, i estan fonamentalment dirigides a evitar enganys o confusions en el mercat i a proscriure actes de competència que siguin contraris a les normes de la correcció i els bons usos mercantils.

5.1. La protecció de les creacions industrials, de la innovació tecnològica i de la propietat intel·lectual
5.1.1. Significat i funció del sistema de patents La Llei 11/1986, de 20 de març, de patents. Protecció internacional de les creacions industrials

El dret de les inversions industrials està integrat per dos sistemes -el sistema de patents i el sistema de certificat d'autor, essent aquest últim un sistema marginal- que es proposen les mateixes finalitats: el foment de la investigació, la revelació de les invencions i la difusió de la tecnologia patentada, i la posada en pràctica de les invencions patentades imposant al seu titular l'obligació d'explotar-les.

El sistema de patents és el que han adoptat els països occidentals i parteix del principi que aquestes finalitats es poden aconseguir de manera òptima atribuint a l'inventor un monopoli d'explotació temporalPage 63 de la invenció patentada que li permeti rescabalar-se de les inversions realitzades per mitjà de preus de monopoli.

La Llei de patents de 1986 protegeix les invencions industrials mitjançant les patents d'invenció i els models d'utilitat. Aquesta llei ha fet modernitzar la normativa sobre aquesta matèria, les principals innovacions de la qual són les següents:

  1. Reestructura les modalitats de protecció de les invencions i configura de manera diferent la regulació de les patents d'invenció i dels models d'utilitat.

  2. Atorga major protecció a les patents, no solament pel que fa al contingut dels drets que confereix, sinó també pel que fa a les accions judicials previstes per a la seva tutela.

  3. Introdueix una regulació nova sobre els drets que corresponen a l'inventor, sobre les invencions laborals i la transmissió de les patents i llicències contractuals.

  4. Modifica el sistema de concessió de patents.

La protecció Internacional de les creacions industrials

El dret de la propietat industrial, en regular institucions tendents a afavorir l'intercanvi de mercaderies i a potenciar el desenvolupament i la difusió de la tecnologia, ha donat lloc al fet que hi hagi una preocupació per harmonitzar les disposicions legals dels diferents països en aquest sector i per establir acords o tractats internacionals que resolguin o estableixin les bases per a una solució dels múltiples problemes que aquestes institucions causen en el tràfic econòmic internacional.

El primer conveni internacional que s'ha de destacar és el Conveni de la Unió de París, de 20 de març de 1883, l'última revisió del qual (1967) és la que està en vigor a Espanya i estableix les bases per a la instauració d'un sistema internacional de patents.

D'altra banda, el Conveni de Munic sobre la patent europea, de 5 d'octubre de 1973, estableix un dret comú per als estats contractants en matèria de concessió de patents d'invenció. Finalment, en el nostre país, va entrar en vigor el Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT) d'àmbit mundial que estableix un procediment internacional per a la concessió de patents. El joc combinat del Conveni de Munic i del PCT dóna lloc a l'anomenat sistema Euro-PCT.Page 64

5.1.2. El concepte de patent Requisits de patentabilitat i procediment de concessió

Concepte de patent: s'entén per patent tant el dret que garanteix a l'inventor el gaudi exclusiu dels resultats industrials de la seva invenció com el títol de propietat industrial que es concedeix a aquest efecte (veg. art. 1 de la Llei de patents).

Requisits de patentabilitat: d'acord amb l'article 4.1 de l'LP, "són patentables les invencions noves que impliquin una activitat inventiva i siguin susceptibles d'aplicació industrial".

La patent exigeix, per tant, un conjunt de requisits, els uns de caràcter positiu i els altres de caràcter negatiu. Són els requisits següents:

Pel que fa als requisits positius i absoluts de patentabilitat, consisteixen en el fet que l'objecte sigui una invenció i, a més, que aquesta invenció sigui de caràcter industrial. La Llei no defineix què és una invenció, però sí que assenyala alguns supòsits (art. 4.2 de l'LP) en què a l'efecte de les seves normes no es consideraran invencions, per exemple, els mètodes de tractament quirúrgic del cos humà o animal.

D'altra banda, l'article 9 de l'LP estableix que una invenció es pot considerar susceptible d'aplicació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR