Estatuts d'una societat limitada professional amb diverses opcions d'administració

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2023

aContenido
  • 1 Nota
  • 2 Model d'estatuts
  • 3 Comentari
    • 3.1 Matèries importants
    • 3.2 Especialitats de les societats professionals
  • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
  • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'estatuts

ESTATUTS DE LA SOCIETAT «*».

I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I DURADA.

ARTICLE 1r. Denominació. La societat es denomina * SOCIETAT LIMITADA PROFESSIONAL i tindrà plena personalitat jurídica i patrimonial d'acord amb les lleis.

Es regirà pel que disposen aquests estatuts, per les disposicions de la llei 2/2007, de 15 de març, per la llei de societats de capital i per les altres disposicions que siguin d'aplicació a les societats de responsabilitat limitada.

ARTICLE 2n. Objecte. Constitueix l'únic objecte de la societat les activitats pròpies de (indicar professió o professions)*.

Les activitats enumerades hauran de ser realitzades per professionals amb el títol adequat i, si escau, prèvies les corresponents autoritzacions o llicències administratives.

Queden excloses totes aquelles activitats per l'exercici de les quals la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat.

Aquestes operacions podran ser realitzades per la societat, tant directament com indirectament, mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte similar o mitjançant qualssevol altres formes admeses en dret.

A l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu ' 'Clasificación Nacional de Actividades Económicas).'

ARTICLE 3r. Durada i inici. La durada de la societat és indefinida i comença les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

ARTICLE 4t. Domicili social. El domicili social és a *.

Per acord de l'administració podrà traslladar-se dintre del territori nacional.

L'administració de la societat podrà crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l'activitat social faci necessàries o convenients, en territori nacional o a l'estranger.

ARTICLE 5è. - WEB DE LA SOCIETAT I COMUNICACIONS. -

La Junta General podrà acordar tenir una web corporativa.

La creació d'una pàgina web corporativa haurà d'acordar-se per la junta general de la societat. En la convocatòria de la junta, la creació de la pàgina web haurà de figurar expressament en l'ordre del dia de la reunió. La modificació, el trasllat o la supressió de la pàgina web de la societat serà competència de l'òrgan d'administració.

L'acord de creació de la pàgina web es farà constar en la fulla oberta a la societat en el Registre Mercantil competent i serà publicat en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil".

L'acord de modificació, de trasllat o de supressió de la pàgina web es farà constar en la fulla oberta a la societat en el Registre Mercantil competent i serà publicat en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil", així com en la mateixa pàgina web que s'ha acordat modificar, traslladar o suprimir durant els trenta dies següents a comptar des de la inserció de l'acord.

Fins que la publicació de la pàgina web en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil" tingui lloc, les insercions que realitzi la societat en la pàgina web no tindran efectes jurídics.

Abans que es facin constar en la fulla oberta a la societat en el Registre Mercantil aquests acords s'hauran de notificar individualment a cadascun dels socis.

B- COMUNICACIONS.

(ATENCIÓ. TRIAR NOMÉS UNA DE LES OPCIONS)

Opció 1.- Tots els socis fundadors estan d'acord.

Tant els administradors com els socis, en adquirir la seva respectiva condició, donen per acceptat que les comunicacions entre ells i amb la societat puguin realitzar-se per mitjans telemàtics; amb aquest fi assumiran el deure de notificar a la societat una adreça de correu electrònic i les seves posteriors modificacions si es produeixen. Les direccions dels socis comunicades a la societat s'anotaran en el Llibre Registre de Socis i les dels Administradors en l'acta de la Junta general que els designi i podrà indicar-se en la certificació de l'acord del seu nomenament.

Opció 2.- No vol imposar-se a tots els socis en l'escriptura fundacional, però ja s'accepta que consti la possibilitat en els estatuts o s'afegeix aquesta possibilitat en una modificació estatutària posterior a la constitució.

Els Administradors, en adquirir tal condició, donen per acceptat que les comunicacions entre ells en tot el concernent a la societat es realitzaran per mitjans telemàtics i així mateix les comunicacions amb els socis que ho acceptin podran realitzar-se per aquests mitjans. Els administradors i, si escau, els socis que acceptin aquest sistema assumiran el deure de notificar a la societat una adreça de correu electrònic i les seves posteriors modificacions si es produeixen. Les direccions dels socis comunicades a la societat s'anotaran en el Llibre Registre de Socis i les dels Administradors en l'acta de la Junta general que els designi i podrà indicar-se en la certificació de l'acord del seu nomenament.

II. CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONS.

ARTICLE 6è. Capital social. El capital social es fixa en * euros. (Vegeu en el comentari la posibilitat de SL amb un capital mínimo d'un EURO).

L'esmentat capital social està dividit en * participacions socials, acumulables i indivisibles, de * euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament a partir de la unitat.

Les participacions números 1 a * han de pertànyer necessàriament a socis professionals, (atenció ha de ser la majoria del capital i dels drets de vot) en els termes que defineix l'art. 4 de la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals, segons redacció donada per la llei 25/2009 de 22 de desembre. Les restants participacions no han de pertànyer necessàriament a socis professionals.

Els socis professionals tenen l'obligació prestar el seu treball professional al servei exclusiu de la societat (Cal indicar si la prestació accessòria és o no és retribuïda; si ho és, es podrà fixar una compensació, de l'estil següent: i la compensació pel seu treball consistirà en * un % dels beneficis que per a cada any la Junta General acordi repartir, - o en una quantitat mensual que acordi la junta general per a cada any,- en atenció a la dedicació del soci i el benefici que la junta estimi aporta a la societat...)

No podran ser socis professionals les persones en què concorri causa d'incompatibilitat per a l'exercici de la/es professió/ns que constitueixen l'objecte social, ni aquelles que es trobin inhabilitades per a aquest exercici en virtut de resolució judicial o corporativa.

Els socis professionals es podran separar de la societat en qualsevol moment, exercitant-se aquest dret de conformitat amb les exigències de la bona fe i sent eficaç des del moment que es notifiqui a la societat. (si la societat es constitueix per temps determinat, haurà de tenir-se en compte la disposició de l'art. 12, 2 de la Llei).

Tot soci professional podrà ser exclòs quan infringeixi greument els seus deures envers la societat o els deontològics, pertorbi el seu bon funcionament o sofreixi una incapacitat permanent per a l'exercici de l'activitat professional, i haurà de ser exclòs quan hagi estat inhabilitat per a l'exercici de l'activitat professional, sense perjudici de la seva possible continuïtat en la societat amb el caràcter de soci no professional, sempre que es mantingui el mínim de tres quartes de parts del capital entre els restants socis professionals.

No podran ser socis professionals les persones en les quals concorri causa d'incompatibilitat per a l'exercici de la professió o professions que constitueixin l'objecte social, ni aquelles que es trobin inhabilitades per a aquest exercici en virtut de resolució judicial o corporativa. Aquests requisits haurien de complir-se al llarg de tota la vida de la societat professional, constituint causa de dissolució obligatòria el seu incompliment sobrevingut, tret que la situació es regularitzi en el termini màxim de sis mesos comptats des del moment que es va produir l'incompliment. Els socis professionals únicament podran atorgar la seva representació a altres socis professionals per a actuar dintre dels òrgans socials.

ARTICLE 7è. Transmissions:

A). Voluntàries per actes inter vius.-

-. La transmissió de les participacions socials que pertanyin a un soci no professional serà lliure, per actes inter vius a títol onerós o gratuït, si es realitza en favor d'altre soci, sigui professional o no, el cònjuge o els descendents o ascendents del soci o a favor de societats pertanyents al mateix grup que el que pretén la transmissió. (Indicar qualsevol altre supòsit que es desitgi). Les altres transmissions per acte inter vius se subjectaran al que disposa la llei.

-. La condició de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR