ORDRE AAR/127/2009, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i es convoquen els corresponents a l'any 2009.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/127/2009, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i es convoquen els corresponents a l'any 2009.

D'acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, d'ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2007-2013, aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió C(2008) 702, de 15 de febrer de 2008, preveu dins la mesura d'augment del valor afegit dels productes agrícoles i forestals, els ajuts destinats a fomentar la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrícoles i forestals, i estableix una sèrie d'objectius per aconseguir-ho, en el context general d'assolir una millora del rendiment global de les empreses agroalimentàries ubicades a Catalunya, amb un augment de la seva competitivitat i la seva eficiència.

D'altra banda, l'alt grau de sinèrgia entre la producció agrària i l'agroindústria i la capacitat que aquesta darrera té per crear llocs de treball fan que el sector agroalimentari tingui una gran importància a l'hora de contribuir a l'estabilització de la població rural a Catalunya.

Així doncs, cal fomentar la millora de la transformació i la comercialització dels productes agraris mitjançant subvencions a les inversions per tal d'aconseguir el desenvolupament d'una indústria agroalimentària moderna i competitiva en la qual es prioritzin la transferència de coneixements, la innovació i l'aplicació de noves tecnologies, la qualitat i seguretat de la cadena alimentària i una correcta gestió mediambiental, i d'aquesta manera materialitzar noves possibilitats de comercialització dels productes agraris.

Per assolir aquest objectiu general, el PDR de Catalunya estableix una sèrie d'objectius específics que queden recollits en aquesta Ordre.

Sens perjudici de l'aplicabilitat i efectes directes de la reglamentació comunitària europea, s'inclouen en aquesta Ordre les inversions i despeses que s'exclouen expressament de ser objectes d'ajut.

Conseqüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport al sector de la indústria agroalimentària mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, així com les inversions subvencionables i no subvencionables, que es publiquen als annexos 1, 2 i 3 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, i les inversions subvencionables i no subvencionables corresponents a les actuacions a realitzar l'any 2009, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1.

2.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes comptat des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts establerts en aquesta Ordre tenen el caràcter de cofinançats amb el FEADER, el qual participa amb un 23%. L'aportació del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural I Marí i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural serà del 77%, d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2007-2013 (PDR), i com a crèdit de caràcter plurianual aniran a càrrec de la partida pressupostària AG06 D/770000400/6130 del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (en endavant DAR), amb un import màxim de 5.300.000 euros, dels quals 300.000 corresponen a l'exercici de 2009 i 5.000.000 a l'exercici de 2010.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients és el servei d'indústries i Comercialització Agroalimentàries.

2.5 L'òrgan competent per emetre resolucions sobre les sol·licituds corresponents és la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. A aquests efectes, es nomena una comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajut. Està constituïda pel subdirector o subdirectora general d'indústries Agroalimentàries, que actuarà com a president/a, el subdirector o la subdirectora general de Qualitat Agroalimentària, i el subdirector o subdirectora general d'Innovació Rural.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de sis mesos a comptar a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considerarà desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera del DAR es podrà interposar en el termini de tres mesos comptats a partir de la data en què exhaureix el termini per emetre resolució i notificar-la, tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web www.gencat.cat/dar/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000 euros a més es publicaran al DOGC.

Disposició addicional

Les sol·licituds no resoltes acollides a l'Ordre AAR/477/2007, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, i es convoquen les corresponents a l'any 2008, subvencionables segons els criteris de prioritat que s'hi estableixen, es podran resoldre amb càrrec a la partida pressupostària esmentada a l'article 2.3.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 23 de març de 2009

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte de l'ajut

1.1 L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és el foment dels projectes d'inversió a Catalunya destinats a la millora dels processos de transformació i/o comercialització dels productes inclosos a l'annex I del Tractat CE, excepte els de la pesca, d'acord amb els objectius del PDR.

1.2 Les inversions subvencionables són les que es recullen a l'annex 2. Es consideren subvencionables les actuacions iniciades a l'empara de l'Ordre AAE/354/2008, de 16 de juliol, per la qual es regula per al 2008 la comunicació prèvia a l'inici de les inversions acollides al règim d'ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris, que figurin a l'esmentat annex 2 i no estiguin concloses. Tindran la mateixa consideració les efectuades d'acord amb actes de no-inici d'inversions emeses durant l'any 2009.

1.3 No són subvencionables les actuacions i inversions que recull l'annex 3.

.2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries dels ajuts que estableix l'Ordre les persones físiques o jurídiques que siguin titulars responsables de l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions que es considerin subvencionables, i que compleixin els requisits següents:

 1. Microempreses, petites i mitjanes empreses (pime), d'acord amb la definició de pime inclosa en la Recomanació de la Comissió de la UE de 6 de maig del 2003 (2003/(361/CE), i les empreses amb menys de 750 persones que hi treballen o amb un volum de negoci inferior a 200 milions d'euros.

 2. Que manipulen i/o transformen i comercialitzen els productes definits a l'annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, excepte els productes de la pesca.

 3. Que compleixen les normes mínimes de respecte del medi ambient, seguretat laboral, higiene i, si escau, de benestar animal, d'acord amb la normativa específica en vigor.

 4. Que l'empresa és viable econòmicament. Per tant, n'estan excloses les empreses en situació de crisi, d'acord amb la Comunicació 2004/C 244/C/02 de la Comissió, d'1 d'octubre de 2004.

 5. Que pertanyen al sector majorista.

 6. Que hi hagi demanda demostrable dels productes transformats i/o comercialitzats.

  .3 Tipus i quantia dels ajuts

  3.1 Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l'ajut.

  3.2 L'import d'inversió subvencionable no pot superar els 5.000.000 d'euros, excepte en el cas de fusió de cooperatives agràries o per a grups cooperatius o cooperatives de segon grau, amb l'objecte de guanyar dimensió.

  3.3 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar són les que determina l'article 2.3 de l'Ordre de la convocatòria.

  3.4 El percentatge de subvenció màxima que es concedirà a un projecte serà del 20% del pressupost aprovat. En el cas de les pime, es pot incrementar en els percentatges acumulables següents:

 7. Un increment de fins a un 3% per a les cooperatives agràries, les societats agràries de transformació, les societats anònimes laborals de productors agraris, les societats mercantils participades majoritàriament per qualsevol de les anteriors, així com les microempreses.

 8. Un increment de fins a un 2% per a organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH), així com les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR