RESOLUCIÓ GAP/1817/2010, de 3 de juny, de convocatòria del procés selectiu per proveir set places del cos tècnic d'especialistes (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori (núm. de registre de la convocatòria 193).

SecciónCàrrecs i Personal
EmisorDepartament de Governacio i Administracions Publiques
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ a.link { text-decoration: none; color: #006699; font-size: 11px; font-family: Arial; font:bold}a.link:hover { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 11px;font-family: Arial;}a.document { text-decoration: none; color: #FFFFFF; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.document:hover { text-decoration: underline; color: #666666; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.text_document { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 12px; font-family: Arial; font:bold}a.text_document:visited {color: purple; text-decoration: underline;font-size:12px;font-family: Arial; font:bold}DIV.cap { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 22px; font-family: Arial; font:bold}DIV.titol { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 15px; font-family: Arial; font:bold}DIV.sumari { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.departament { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.text_document { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 12px; font-family: Arial;} Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5646 - 09/06/2010 var now = new Date(); var i=0;i = NumDiari.indexOf('5646');if (i>=0) {document.write(" Imatge del document en format PDF ");} [ Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici ] DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES RESOLUCIÓ GAP/1817/2010, de 3 de juny, de convocatòria del procés selectiu per proveir set places del cos tècnic d'especialistes (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori (núm. de registre de la convocatòria 193). (Pàg. 44775) RESOLUCIÓ

GAP/1817/2010, de 3 de juny, de convocatòria del procés selectiu per proveir set places del cos tècnic d'especialistes (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori (núm. de registre de la convocatòria 193).

Vist l'Acord GOV/58/2010, de 30 de març, del Govern de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 5605, de 12.4.2010, que aprova l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2010 de set places del cos tècnic d'especialistes (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori;

Vista la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007; correcció d'errades al DOGC núm. 4912, de 26.6.2007), modificades per la Resolució GAP/2765/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4970, de 18.9.2007);

Atès el que disposa l'Ordre GRI/121/2003, de 14 de març, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'accés a determinats cossos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d'abril, de delegació de competències del conseller de Governació i Administracions Públiques en la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Convocar el procés selectiu per proveir set places del cos tècnic d'especialistes (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori (núm. de registre de la convocatòria 193), de conformitat amb el contingut d'aquestes bases específiques i de les bases generals aprovades i publicades per la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, de la directora general de Funció Pública, en tot allò que no s'oposi a les anteriors.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Funció Pública en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de juny de 2010

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

Leonor Alonso i González

Directora general de Funció Pública

Annex 1

Bases específiques

—1 Descripció de les places i del temari

1.1 Descripció de les places

Es convoca el procés selectiu per proveir set places del cos tècnic d'especialistes (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori, que es distribueixen de la manera següent:

Torn de promoció interna: quatre places.

Torn lliure: tres places.

Les places sense cobrir d'un torn s'acumularan a les de l'altre torn.

Les persones que prenguin part en aquesta convocatòria no poden participar en més d'un torn dels previstos anteriorment.

Les funcions que corresponen a les persones funcionàries del cos tècnic d'especialistes (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori, són les que estableix l'article 3 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre. La descripció orientativa de les funcions i tasques a desenvolupar s'exposen a l'adreça d'internet www.gencat.cat/governacio-ap/administracio/ofe-conv.htm.

Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.

1.2 Temaris

1.2.

 1. Temari general: el temari general sobre el que versaran les proves i exercicis d'aquest procés selectiu és l'aprovat per la Resolució GAP/1906/2007, de 19 de juny, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos tècnic d'especialistes i al cos tècnic de la Generalitat (DOGC núm. 4913, de 27.6.2007).

  1.2.b) Temari específic: el temari específic sobre el que versaran les proves i exercicis d'aquest procés selectiu és l'aprovat per la Resolució GAP/99/2008, de 21 de gener, per la qual es fa pública la part específica dels temaris de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior, al cos de diplomatura, al cos tècnic d'especialistes i al cos auxiliar tècnic de la Generalitat (DOGC núm. 5057, de 28.1.2008).

  —2 Requisits i condicions de les persones participants

  2.1 Titulació.

  Les persones que participin en aquest procés selectiu han de tenir un títol de tècnic/a o equivalent de les famílies professionals de química i sanitat o de nivell superior que contingui formació relacionada directament amb aquest àmbit.

  2.2 Llengua catalana.

  Tenir el nivell intermedi de llengua catalana (B) que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

  2.3 Llengua castellana.

  Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana de nivell B2 o equivalent.

  Als efectes de l'exempció prevista al segon paràgraf del punt 5.4 de les bases generals, els documents a què fan referència les seves lletres a) i b) s'entendran referits a:

 2. Haver cursat la primària i la secundària a l'Estat espanyol.

 3. Diploma d'espanyol de nivell B2 o equivalent.

  També quedaran exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.

  2.4 Requisits específics del torn de promoció interna.

  Les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, a més de reunir la resta de requisits en aquesta convocatòria, hauran de:

 4. Ser funcionàries del cos auxiliar tècnic (subgrup C2) de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR