Llei reguladora del Procés d'Adequació de les Activitats d'Incidència Ambiental al que Estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental de Catalunya (Llei 4/2004, d'1 de juliol)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental o que poden afectar el medi, la salut i la seguretat de les persones a les determinacions de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, tal com estableix la disposició transitòria primera d'aquesta Llei, ha originat tot un conjunt de disfuncions que cal corregir amb urgència.

La solució de la problemàtica plantejada exigeix un ajornament del termini fixat per a l'adequació de les activitats classificades en l'annex II de la dita Llei. Atès que entre les causes que han originat la situació actual destaca el fet que la majoria de les empreses han iniciat el procés d'adequació a finals de l'any 2003 i que s'ha produït un desbordament de la capacitat de gestió, tant dels verificadors ambientals i professionals del sector com de les mateixes administracions, cal evitar que es torni a produir la mateixa situació amb l'aplicació d'un esglaonament del procés.

En l'esglaonament del procés d'adequació cal tenir en compte també les actuacions de control periòdic de les dites activitats, i evitar així que cada dos anys o cada quatre anys es reprodueixi la situació d'acumulació d'actuacions. Així, doncs, per raons d'eficiència cal que l'ajornament del termini es complementi amb l'establiment d'un programa esglaonat d'adequació.

Atès que l'ajornament del termini fixat per a les activitats classificades en l'annex II de la dita Llei faria coincidir pràcticament el nou termini amb el fixat per a l'adequació de les activitats classificades en l'annex I de la dita Llei, és recomanable que el programa esglaonat d'adequació comprengui les activitats classificades en tots dos annexos.

Aquesta Llei regula, doncs, aquest procés d'adequació a la Llei 3/1998 i estableix també un procediment coercitiu específic per a garantir l'eficàcia del dit procés.

ARTICLE 1 Objecte

Les activitats d'incidència ambiental que en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, estiguin classificades en els annexos I i II de la dita Llei i que no hagin obtingut ni sol·licitat encara l'autorització o la llicència ambientals, d'acord amb el que estableix la dita Llei, han de sol·licitar l'autorització o la llicència ambientals segons el que estableix el Programa d'adequació de les activitats d'incidència ambiental a la Llei 3/1998, que ha de formular el Govern.

ARTICLE 2 Programa d'adequació
 1. El Govern, per a establir el Programa d'adequació, ha d'atendre els criteris següents:

  1. El procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al règim d'autorització ambiental i de llicència ambiental s'ha de dur a terme de manera esglaonada tenint en compte: l'antiguitat de la llicència municipal d'activitats classificades i de les autoritzacions sectorials en matèria de medi ambient, la vulnerabilitat del medi potencialment afectat i la tipologia i el nombre de les activitats afectades.

  2. El procés d'adequació ha de finalitzar abans de l'1 de gener de 2007, llevat del cas de les activitats de l'annex 2.2, per a les quals el procés d'adequació ha de finalitzar abans de l'1 de gener de 2008.

   Les activitats d'aquest darrer annex que disposen d'una llicència municipal per a desenvolupar llur activitat actual i els equipaments i les instal·lacions públiques executats d'acord amb un projecte degudament aprovat no s'han de sotmetre al procés d'adequació.

  3. Les sol·licituds d'adequació de les activitats classificades en l'annex II a la Llei 3/1998 presentades abans de l'1 de gener de 2004 i que estan pendents de resolució s'han d'incloure en el Programa d'adequació i s'han de tramitar i s'han de resoldre d'acord amb aquest Programa; per tant, el termini de resolució de les sol·licituds ha d'ésser el fixat en el Programa. Es fixa per a l'any 2011 l'inici dels controls periòdics de les activitats de l'annex II.2 que, d'acord amb la lletra b, no s'han de sotmetre al procés d'adequació. Per a les activitats d'aquest annex que s'hagin sotmès al procés d'adequació l'inici dels controls es fixa per a l'any 2015.

  4. Per a les activitats en les quals es projecti dur a terme un canvi s'ha de sol·licitar l'autorització o la llicència ambientals corresponents sense esperar el termini d'adequació que pugui resultar del Programa d'adequació.

 2. Per a garantir el compliment del Programa d'adequació, el Govern ha de dotar les unitats administratives afectades dels mitjans personals i materials necessaris.

ARTICLE 3 Règim sancionador
 1. Als efectes de garantir el compliment de les determinacions fixades pel Programa d'adequació, es tipifiquen les infraccions següents:

  1. No presentar, dins el termini fixat en el requeriment d'adequació, la sol·licitud d'autorització ambiental o de la llicència ambiental acompanyada de la documentació preceptiva.

  2. Presentar una documentació notòriament insuficient o no adequada, si no es corregeix satisfactòriament en el termini atorgat a aquest efecte per l'Administració, si:

  Primer. Es tracta de documents de presentació obligatòria segons la Llei 3/1998 i el seu desplegament reglamentari.

  Segon. Es refereixen a aspectes que tenen una incidència especial en el medi ambient, en la salut de les persones i en la seguretat de les persones.

 2. Les infraccions tipificades per aquest article se sancionen amb una multa de fins a 6.000 euros. També es poden imposar multes coercitives amb la quantia màxima de 200 euros i un màxim de tres de consecutives. En el cas que després de la imposició de les tres multes coercitives persisteixi l'incompliment del requeriment d'adequació, l'activitat és considerada clandestina i pot ésser clausurada.

 3. La potestat pel que fa a la imposició de les sancions fixades per aquesta Llei correspon:

  1. Al Departament de Medi Ambient i Habitatge, pel que fa a les infraccions relatives a les activitats classificades en l'annex I de la Llei 3/1998 o en altres disposicions de desplegament o de modificació dels annexos i la clausura de les activitats classificades en l'annex II.1 de la dita Llei a proposta de l'ajuntament corresponent.

  2. A l'ajuntament, pel que fa a les infraccions la sanció de les quals no és atribuïda al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Aprovació del Programa d'adequació

El Govern ha d'aprovar el Programa d'adequació de les activitats d'incidència ambiental a la Llei 3/1998 en el termini de tres mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la present Llei.

El programa d'adequació té vigència indefinida i fineix una vegada s'han resolt els expedients de totes les activitats que s'han de sotmetre al procés d'adequació mitjançant la presentació d'una avaluació ambiental verificada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga la disposició transitòria primera de la Llei 3/1998.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Modificació del Programa d'adequació

Es faculta el Govern perquè modifiqui, en el cas que es detectin noves disfuncions, el Programa d'adequació a què fa referència aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR