DECRET 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

Fecha de Entrada en Vigor25 de Noviembre de 2009
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball
Rango de LeyDecret

DECRET

171/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

L'article 124 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cooperatives, que inclou, en tot cas, la conciliació i la mediació. L'article 130 de l'Estatut d'autonomia estableix que correspon a la Generalitat dictar les normes processals específiques que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya.

L'article 151 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, constitueix el Consell Superior de Cooperació. Malgrat que els articles 152 i 157 atribueixen al Consell competències en matèria de conciliació i arbitratge i no fan referència a la mediació, el fet que l'article 152 el defineixi com un òrgan consultiu, de participació i mediació, justifica l'atribució al Consell de competències també en l'àmbit de la mediació. Aquest Reglament, per tant, es dicta en desplegament dels articles 151, 152, 153 i 157 de la Llei de cooperatives.

Pel que fa al procediment de conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació, es va desplegar pel Decret 118/1993, de 6 d'abril, que ara es deroga per tal d'unificar tots els procediments de resolució extrajudicial de conflictes en una única norma, simplificar-ne la regulació i adequar-la a la Llei de cooperatives, que es va aprovar amb posterioritat.

Pel que fa al procediment de mediació davant el Consell Superior de la Cooperació, es desplega per primer cop, d'acord amb la competència assumida per l'article 124.2.h) de l'Estatut d'autonomia i la configuració del Consell com a òrgan de mediació de l'Administració de la Generalitat que fa l'article 152 de la Llei de cooperatives. Amb la inclusió de la mediació entre els procediments de resolució extrajudicial de conflictes, es recullen les directrius europees per a la promoció dels sistemes de mediació, i l'evolució favorable que aquest sistema d'autogestió de conflictes ha experimentat a Catalunya en l'àmbit familiar i comunitari, si bé adaptat a les particulars necessitats i idiosincràsia del sector cooperatiu.

Pel que fa a l'arbitratge del Consell Superior de la Cooperació, es va desplegar pel Decret 177/1993, de 13 de juliol. L'aprovació, amb posterioritat, de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, i de la Llei estatal 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, fa aconsellable l'adaptació del Decret esmentat. En aquest sentit, la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, dictada en virtut de la competència exclusiva de l'Estat en matèria de legislació mercantil, processal i civil de l'article 149.1.6a i 8a de la Constitució, reconeix expressament l'arbitratge institucional i legitima, per tant, la configuració de procediments arbitrals singulars i amb especialitats pròpies adaptades a les particularitats de les matèries que es regulen.

Vistos els informes del Consell Superior de la Cooperació i del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Treball i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació del Reglament

S'aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

Disposició derogatòria

Derogació dels decrets 118/1993 i 177/1993

Es deroguen el Decret 118/1993, de 6 d'abril, de desplegament del procediment de conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació, i el Decret 177/1993, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'arbitratge del Consell Superior de la Cooperació.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de novembre de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball

REGLAMENT

dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte la regulació dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge que són competència del Consell Superior de la Cooperació.

Article 2

Conflictes susceptibles de conciliació, mediació i arbitratge

 1. Poden ser sotmesos a conciliació, mediació i arbitratge del Consell Superior de la Cooperació els conflictes que derivin de l'activitat cooperativa i que s'originin sobre matèries de lliure disposició, entre les persones i les entitats següents:

  1. Entre persones sòcies d'una cooperativa.

  2. Entre persones sòcies d'una cooperativa i la cooperativa a la qual pertanyin.

  3. Entre una cooperativa i la federació on es troba afiliada.

  4. Entre cooperatives.

  5. Entre federacions de cooperatives o entre aquestes i la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

 2. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament els conflictes sobre matèries de dret imperatiu, les conciliacions i els arbitratges laborals, les qüestions sobre les quals ja hagi recaigut sentència ferma, i les qüestions sobre les quals sigui preceptiva la intervenció del Ministeri Fiscal en representació i defensa de qui, per manca de capacitat d'actuar o representació legal, no pot actuar per si mateix, així com qualsevol altre que en sigui expressament exclòs per la llei.

 3. La cooperativa o federació ha d'estar inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya.

 4. En cap cas s'admetran demandes de conciliació, mediació o arbitratge quan una de les parts no sigui sòcia de la cooperativa o federació o de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, llevat que la pèrdua de la condició de sòcia s'hagi produït pels fets que se sotmeten a conciliació, mediació o arbitratge.

Article 3

Principis rectors

 1. Els procediments de mediació, conciliació i arbitratge es fonamenten en els principis de voluntarietat, confidencialitat, audiència, contradicció, economia processal i igualtat entre les parts.

 2. Les persones habilitades com a conciliadores, mediadores o àrbitres actuen amb imparcialitat i neutralitat, respectant els principis rectors del procediment i la legislació vigent en matèria de cooperatives.

Article 4

Notificacions i terminis

 1. Les notificacions derivades dels procediments que regula aquest Reglament s'efectuen mitjançant el Consell Superior de la Cooperació a l'adreça assenyalada per les parts, per qualsevol mitjà que acrediti la recepció completa i autèntica del seu contingut.

 2. Els terminis assenyalats per dies s'han d'entendre referits a dies naturals.

Article 5

Representació i defensa de les parts

Les parts poden actuar per si mateixes o mitjançant una persona que les representi i les assisteixi tècnicament en el procediment. La representació s'ha d'acreditar, bé mitjançant designació apud acta, bé per poder notarial, davant el Consell Superior de la Cooperació, el qual ho ha de comunicar a l'altra part.

Article 6

Honoraris

Els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR