DECRET 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

Ateses la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, i la Llei 81/1968, de 5 de desembre, sobre incendis forestals;

Vista la necessitat que els espais naturals disposin d'un pla de prevenció d'incendis que s'adapti a les seves peculiars característiques;

A proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Els espais naturals de protecció especial hauran d'elaborar un pla bàsic de prevenció d'incendis, en el termini de 6 mesos a partir de la publicació d'aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 1.2 Aquest pla haurà de contemplar, com a mínim, els aspectes següents:

  1. Localització i especificació de les masses forestals en l'espai.

  2. Localització i descripció dels vials d'accés als boscos.

  3. Zonificació de l'espai protegit per índex de perillositat.

  4. Punts d'aigua.

  5. Infrastructura i personal de què es disposa.

  6. Organització d'actuacions preventives i d'acció immediata. 1.3 Els recursos destinats al finançament del Pla hauran de ser els adequats a la finalitat perseguida i a l'àmbit territorial del pla, i s'inclouran en el pressupost de l'espai corresponent.

Article 2

2.1 Quan la gestió de l'espai correspongui a la Generalitat, el pla serà elaborat pel Departament corresponent. 2.2 En els altres casos, el pla l'elaborarà l'òrgan gestor, amb l'assessorament del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i el presentarà a aquest Departament per a la seva aprovació. 2.3 Els Plans de Gestió dels Espais Naturals Protegits han d'incloure, per a la seva aprovació, el pla bàsic de prevenció d'incendis.

Article 3

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR