Decret 29/2014, d’11 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

SecciónI. Disposicions generals
EmisorCONSELL DE GOVERN
Rango de LeyDecret

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, disposa, en l’article 81.3b, que cada comunitat autònoma ha de fixar, dins els límits que estableixi la Conferència General de Política Universitària, els preus públics per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials, que han d’estar relacionats amb els costos de prestació del servei, mentre que el consell social de la universitat ha de fixar els preus corresponents a la resta d’ensenyaments.

La disposició addicional tercera de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que els preus públics que s’han de satisfer per la prestació dels serveis acadèmics s’han de fixar i regular d’acord amb el que disposa la Llei orgànica d’universitats.

El Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública dins l’àmbit educatiu, va adequar el règim econòmic i financer de les universitats públiques al principi d’estabilitat pressupostària i va fixar llindars als preus públics per aproximar gradualment la quantia d’aquests als costos de prestació del servei, prenent en consideració l’esforç acadèmic.

D’acord amb l’article 36.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, és procedent aprovar, abans de l’inici del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic 2014-2015, els preus que han de satisfer els alumnes universitaris per la prestació del servei públic d’educació superior a la Universitat de les Illes Balears.

Per tot això, d’acord amb la Universitat de les Illes Balears, a proposta de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió d’11 de juliol de 2014,

DECRET

Article 1

Objecte

 1. Aquest Decret té per objecte aprovar els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials de la Universitat de les Illes Balears.

 2. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears ha de fixar els preus per la prestació de serveis acadèmics i administratius als ensenyaments que no tenguin caràcter oficial.

Article 2

Centres adscrits

Els centres i instituts universitaris adscrits han d’abonar a la Universitat de les Illes Balears el 25% de la quantia total ingressada pels seus alumnes per la prestació de serveis acadèmics i administratius, d’acord amb les tarifes dels annexos 1, 2, 3 i 4 d’aquest Decret, sens perjudici del que s’hagi acordat en els convenis d’adscripció corresponents.

Article 3

Preus públics per la prestació de serveis acadèmics

 1. El preu pels serveis acadèmics de cada matèria, assignatura, disciplina o activitat s’ha de calcular de conformitat amb el nombre de crèdits assignats a aquestes en els plans d’estudis de la Universitat de les Illes Balears i amb el nivell d’experimentalitat dels ensenyaments que condueixen al títol oficial que es pretén obtenir, i tenint en compte si es tracta de la primera matrícula, de la segona o de les successives, d’acord amb les tarifes dels annexos 1, 2, 3 i 4 i les altres normes contingudes en aquest Decret.

 2. No obstant l’apartat anterior, el preu pels serveis acadèmics de les assignatures d’elecció lliure (optatives, de lliure configuració, matrícula extraordinària i supòsits semblants) s’ha de calcular d’acord amb la tarifa establerta per als ensenyaments als quals pertany cada una de les assignatures triades, amb independència del títol oficial que es pretén obtenir. En el cas que s’opti per assignatures incloses en plans d’estudis que condueixen a l’obtenció de títols propis, el preu és el fixat pel Consell Social per als ensenyaments de caràcter propi de la Universitat. Si s’opta per assignatures o activitats que no pertanyen a cap pla d’estudis concret, s’han d’aplicar els preus corresponents al nivell d’experimentalitat 3.

 3. En el cas de la matrícula d’assignatures declarades sense docència a causa de l’extinció del pla d’estudis o per qualsevol altre motiu, si s’ofereixen exclusivament els exàmens finals i les tutories voluntàries, s’ha d’abonar només el 30% de la tarifa ordinària. En el cas que s’ofereixi un sistema de tutories programades o de docència alternativa, els alumnes han d’abonar l’import íntegre pels serveis acadèmics.

 4. Als alumnes que continuïn actius en els programes de doctorat establerts a l’empara del Reial decret 778/1998 se’ls han d’aplicar els preus que figuren en l’annex 7.

 5. En el cas de les matrícules d’ensenyaments oficials de màster universitari d’alumnes estrangers extracomunitaris, s’han d’aplicar els preus que figuren en l’annex 3 incrementats un 30%.

 6. A les activitats de formació dels programes de doctorat que no pertanyin a cap pla d’estudis concret s’hi han d’aplicar els preus corresponents al nivell d’experimentalitat 3 de l’annex 3.

 7. Si, com a resultat d’una sol·licitud d’anul·lació de matrícula, s’han de tornar els imports dels serveis acadèmics d’acord amb els supòsits que preveu el Reglament acadèmic, se’n retindrà el 25% en concepte de despeses de gestió.

Article 4

Nombre mínim de crèdits matriculats a l’inici dels estudis

 1. Els alumnes que iniciïn ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials de grau s’han de matricular, com a mínim, de quaranta-vuit crèdits de les assignatures del primer curs, d’acord amb l’estructuració del pla d’estudis corresponent. En el cas d’alumnes a qui s’hagi reconegut la condició d’estudiants a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a vint-i-quatre crèdits.

 2. Els alumnes que iniciïn ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials de màster universitari o que es matriculin del període formatiu d’un programa de doctorat regulat pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, la superació del qual dóna accés al període investigador del programa de doctorat, a l’empara de l’article 19.2a d’aquest Reial decret, s’han de matricular, com a mínim, de trenta crèdits. En el cas d’alumnes a qui s’hagi reconegut la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR