ORDRE AAR/302/2009, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per a l'adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies, i es convoca la corresponent a l'any 2009.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/302/2009, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per a l'adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies, i es convoca la corresponent a l'any 2009.

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) considera convenient fomentar la compra de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies, per facilitar la renovació tecnològica del parc de maquinària agrícola, així com la consecució dels objectius establerts a l'article 4.3 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció agrícola, i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001, que són la reducció dels costos de producció, la millora i la reorientació de la producció, la millora de la qualitat i la preservació i millora de l'entorn natural. Així mateix, es pretén aconseguir un increment en la seguretat del treball, amb la millora de les condicions ergonòmiques i de seguretat de les operacions mecanitzades i una millora de la seguretat vial.

Aquests ajuts s'ajusten al contingut de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal 2007-2013 (2006/C 319/01), l'apartat 15 de les quals estableix que per ser considerats compatibles amb el mercat comú els ajuts han de constituir un factor d'incentivació a la persona beneficiària, i també respecten les limitacions establertes a l'apartat IV.A.1 i s'adapten al que disposa l'apartat IV.A.2 de les esmentades directrius.

Aquests ajuts estan sotmesos al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció agrícola i que modifica el Reglamento (CE) núm. 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006). Per aquest motiu, s'ha comunicat a la Comissió Europea aquest règim d'ajuts, d'acord amb el que preveu l'article 20.1 de l'esmentat Reglament de la Comissió, i li ha estat assignat el número d'ajut XA-172/2009.

Així mateix, es pretén que la finalitat dels préstecs tingui caràcter d'inversió per a les explotacions considerades microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME), d'acord amb la definició establerta al Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d'agost, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts consistents en una línia de préstecs destinats al foment de l'adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts consistents en una línia de préstecs per a l'any 2009 d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1.

2.2 El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 El finançament dels préstecs que s'estableixen en aquesta Ordre anirà a càrrec de la partida pressupostària AG02/D/830000200/6140 dels pressupostos del DAR per a l'any 2009, per un import màxim de 5.000.000 d'euros.

2.4 L'òrgan competent per a la instrucció dels expedients serà el Servei d'Ajuts a les Estructures Agràries i Agroalimentàries.

2.5 L'òrgan competent per dictar la resolució corresponent serà el director o la directora general de Desenvolupament Rural.

2.6 Es crea una Comissió de valoració de les sol·licituds presentades que estarà constituïda pel subdirector o subdirectora general d'Estratègia Rural, el subdirector o subdirectora general d'Agricultura i el/la cap del Servei de Producció Agrícola.

2.7 El termini màxim per emetre i notificar la resolució per escrit, serà de quatre mesos, comptat a partir de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si en aquest termini no s'hagués dictat resolució expressa, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada per silenci administratiu.

2.8 Contra la resolució del director o directora general de Desenvolupament Rural, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu es podrà interposar recurs d'alçada davant del conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini de tres mesos comptat a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar que estableix l'apartat 7 d'aquest article.

2.9 Els ajuts concedits es faran públics a la web http://www.gencat.cat/dar/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, al DOGC.

Disposició addicional

Aquests ajuts se subjecten i es regeixen pel que disposa el Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts estatals a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció agrícola i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE L 358, de 16.12.2006).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 8 de juny de 2009

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte

1.1 Establir una línia d'ajuts en forma de préstecs per fomentar inversions en explotacions agràries per a l'adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies.

1.2 Als efectes de l'aplicació d'aquesta línia d'ajuts en forma de préstecs, té la consideració de noves tecnologies la maquinària agrícola que impliqui un avenç sensible en relació amb els utilitzats actualment, amb caràcter general, a les explotacions agràries.

Les inversions subvencionables han de perseguir els objectius que disposa l'article 4.3 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, i a més, han de comportar necessàriament un dels efectes següents:

 1. Millora en l'eficiència energètica i en la lluita contra el canvi climàtic.

 2. Millora dels sistemes de producció.

 3. Millora de les condicions ergonòmiques i de seguretat de les operacions mecanitzades.

 4. Conservació de la qualitat ambiental.

  .2 Activitats subvencionables

  2.1 Únicament se subvencionarà l'adquisició de maquinària agrícola que estableix el DAR amb la finalitat d'introduir noves tecnologies, les quals es detallen a continuació, amb la numeració corresponent al codi que estableix la norma ISO 3339/0:

  Màquines combinades per al treball del sòl (03.2.07).

  Sembradores de sembra directa (filera) (04.1.01).

  Sembradores de sembra directa (monogrà) (04.1.02).

  Sembradores combinades (04.1.05).

  Plantadores guiades per làser (04.2).

  Trasplantadores guiades per làser (04.3).

  Equips de trasplantament d'alimentació automàtica (04.3.01.2).

  Plastitrasplantadores (04.3.03).

  Escampadors de fems (05.2.01).

  Injectors de purins (fem líquid i semilíquid) (05.2.04).

  Distribuïdors de fertilitzants sòlids (05.3.01).

  Distribuïdors de fertilitzants líquids (05.3.02).

  Equips de prepodadores (06.1.03.3).

  Arrengladora de residus d'esporga (06.1.03.4)

  Picadores de residus de collita i d'esporga (06.1.03.5)

  Equips per a la distribució de productes fitosanitaris (06.3.03).

  Equips per despampolar la vinya.

  Equips de sega i condicionament (07.1.02).

  Rampills fileradors (07.1.04).

  Picadores carregadores (07.1.05).

  ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR