ORDRE IUE/125/2009, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per al finançament de projectes d'inversió d'empreses industrials i de serveis relacionats, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rango de LeyOrdre

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

IUE/125/2009, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per al finançament de projectes d'inversió d'empreses industrials i de serveis relacionats, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009.

El sector industrial té una importància decisiva en el creixement econòmic de Catalunya com a motor de desenvolupament i de creació d'ocupació. Precisament, la inversió en béns d'equipament per part del sector industrial és un dels elements amb una contribució més significativa al creixement econòmic. Tanmateix, l'estructura del sector productiu català, en què les petites i mitjanes empreses són clarament majoritàries, el fan ser especialment sensible als canvis de l'entorn. En particular, en situacions d'alentiment econòmic i de tensions econòmiques, el procés d'inversió industrial es veu molt afectat, de forma que els plans d'inversió que comporten la renovació o l'ampliació de béns d'equipament es difereixen o, simplement, es desestimen. D'altra banda, aquestes tensions es trameten al llarg de tota la cadena de valor, incidint de forma especial en el sector de fabricació de béns d'equipament.

El Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt i l'efecte decisiu que la inversió industrial té sobre el creixement de l'economia, impulsa una sèrie d'instruments, per mitjà del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, amb l'objectiu d'ajudar la petita i mitjana empresa a millorar la seva competitivitat en un entorn empresarial dinàmic.

En aquest context, l'objecte d'aquesta línia d'ajuts és donar crèdits a tipus d'interès zero a les empreses següents:

 1. Pimes industrials i de serveis relacionats que renovin o ampliïn els seus actius productius o béns d'equipament amb l'objectiu de millorar la seva productivitat, la posició en el mercat, la qualitat dels productes o la seguretat dels processos.

 2. Pimes industrials i de serveis relacionats que hagin realitzat una diagnosi de la situació de l'empresa en matèria de la productivitat i implantin les mesures contemplades en aquesta.

 3. Les empreses manufactureres que fabriquin béns d'equipament i que estiguin incloses en la divisió 28 de la Classificació catalana d'activitats econòmiques, CCAE-2009 ( Decret 137/2008, de 8 de juliol).

D'acord amb la normativa comunitària relativa als ajuts d'Estat;

D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, a proposta de la Secretaria d'Indústria i Empresa (SIE), i en virtut de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

S'aproven les bases reguladores, que regiran la convocatòria pública, de la línia de préstecs en condicions preferents SIE-ICF per al finançament de projectes d'inversió en maquinària de pimes industrials i de serveis relacionats, implantació de plans de millora del rendiment dels béns d'equipament de pimes industrials i de serveis relacionats, i per a la fabricació d'aquests béns d'equipament.

Article 2

Convocatòria i aplicació pressupostària

2.1 S'obre la convocatòria pública per a l'any 2009 per a la concessió de préstecs en condicions preferents SIE-ICF per al finançament de projectes d'inversió a què fa referència l'article 1.

2.2 La quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria dins de l'any 2009 és de 20.000.000 d'euros. El seu finançament serà a càrrec de la partida pressupostària IU03/830002/6220 del pressupost de la Secretaria d'Indústria i Empresa per a l'any 2009. Aquesta quantia podrà incrementar-se amb les quantitats derivades d'ajuts que hagin estat objecte de revocació.

2.3 D'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es podrà obrir una convocatòria posterior quan no s'esgoti l'import màxim destinat a aquesta primera convocatòria.

2.4 La Secretaria d'Indústria i Empresa amb l'Institut Català de Finances ha establert el procediment de gestió interna que regula la tramitació i finançament d'aquests ajuts mitjançant el conveni signat en data 2 de març de 2009.

Article 3

Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006).

Article 4

Termini i lloc de presentació de sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts que preveu aquesta línia serà de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

4.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 6.1.

Article 5

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini per la seva conclusió, el mitjà de notificació de la resolució i si aquesta posa fi a la via administrativa, i la indicació dels recursos que es poden interposar, es troba regulat a la base 10.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de març de 2009

Josep Huguet i Biosca

Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la línia de préstecs en condicions preferents SIE-ICF per al finançament de projectes d'inversió en maquinària de pimes industrials i de serveis relacionats, implantació de plans de millora del rendiment dels béns d'equipament de pimes industrials i de serveis relacionats, i per a la fabricació d'aquests béns d'equipament.

.2 Beneficiaris

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

2.1.1 Les pimes industrials i de serveis relacionats que renovin o ampliïn els seus béns d'equipament.

2.1.2 Les pimes industrials i de serveis relacionats que hagin realitzat una diagnosi de la situació de l'empresa en matèria de la productivitat i implantin mesures contemplades en la diagnosi esmentada.

2.1.3 Les empreses manufactureres que fabriquin béns d'equipament i que estiguin incloses en la divisió 28 de la Classificació catalana d'activitats econòmiques, CCAE-2009 (Decret 137/2008, de 8 de juliol).

2.2 Als efectes d'aquesta convocatòria es considerarà petita i mitjana empresa (pime) la que s'ajusti a la definició que d'aquesta determini la Unió Europea. En el moment de la publicació d'aquesta convocatòria aquesta definició s'estableix en la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 (DOCE L 124/36, de 20.5.2003). Basant-se en aquesta Recomanació, s'entén per pime aquella empresa que ocupi menys de 250 treballadors i el volum de negoci anual de la qual no excedeixi de 50 milions d'euros o el seu balanç general anual no excedeixi de 43 milions d'euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les definicions que estableix la Recomanació, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.

2.3 Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entenen per serveis relacionats les activitats que s'especifiquen a continuació:

 1. Activitats relacionades amb la distribució de béns i serveis a altres sectors de l'economia.

 2. Activitats de venda, lloguer, manteniment i reparació de maquinària, equips, material de transport i altres béns tangibles.

 3. Activitats de serveis empresarials intensius en coneixement.

 4. Activitats de serveis operatius i de gestió d'instal·lacions productives.

2.4 No es consideren beneficiàries d'aquests ajuts les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

2.5 Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

 1. En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels discapacitats (BOE núm. 103, de 30.4.1982), i la disposició transitòria del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

 2. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

 3. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998)

 4. No haver estat sancionades, durant l'any anterior a la convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

 5. Les empreses amb una plantilla igual o...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR