Presentació

Páginas13-13

Aquesta obra comprèn les parts següents: introducció i part general, dret de la persona, relació jurídica, coses i béns, i negoci jurídic. Són matèries heterogènies i fonamentals per a començar de manera sòlida l'estudi del dret civil. La seva entitat és, però, diferent.

1. El mòdul ordenament jurídic civil comprèn una referència general als conceptes de dret, dret privat i dret civil. S'hi destaca l'evolució i la formació posterior del Codi civil i la situació tan difícil que va patir el dret civil català. L'estudi de la codificació des d'una òptica catalana presenta un gran atractiu, ja que fins ara el seu ensenyament i la seva anàlisi no han estat gaire difosos, i permet entendre'n l'evolució fins a arribar a la configuració actual de ser considerat com un ordenament propi al mateix nivell que l'ordenament jurídic estatal.

2. El dret de la persona, alhora que conté l'essència del dret civil entès com el dret general o estatus de la persona, permet abordar continguts molt concrets, ja que, al mateix temps que parteix del principi del respecte més ampli i projecció de la personalitat de l'individu, configura el seu estatut jurídic propi i regula les seves relacions personals en el sentit més ampli.

3. En canvi, els mòduls referents a la relació jurídica, coses i béns i al negoci jurídic presenten continguts més abstractes: permeten entendre els instruments que el dret posa al servei i a la utilitat de la mateixa persona perquè, sota el principi de l'autonomia de la voluntat, siguin regulats els seus interessos de caràcter econòmic i patrimonial.

Però una introducció no ha de consistir únicament en l'exposició del contingut de d'una obra. Cal destacar la importància que el dret civil té com a tronc comú de tots els ordenaments privats. És el dret general de la persona. És cert que d'aquest dret general s'han anat desprenent matèries especials, aplicables a certs col·lectius d'acord amb la seva activitat específica, però, atès el seu caràcter general, el dret civil és aplicable a aquestes persones quan no actuen dins l'activitat que justifica el dret especial. En aquest sentit, el dret civil contempla totes aquelles situacions vivencials que pot patir una persona.

Aquesta obra ha estat estructurada de forma agradable i vivencial, ja que se suggereix l'anàlisi i la resolució d'alguns supòsits pràctics extrets de la realitat quotidiana. D'aquesta manera, us podreu iniciar en l'anàlisi dels casos i aprendreu a interpretar i aplicar el contingut...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR