Presentació

AutorMercè Barceló i Serramalera
Páginas13-14
PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓN (14)
FOREWORD (16)
PRÉSENTATION (18)
Mercè Barceló Serramalera (coordinadora del número monogràfic)
Celebremv int-i-cinc anysde la revista Autonomies-Revista Catalana deDret
Públic i ho fem amb un número especial dedicat a l’evolució i les perspecti-
ves d’aquesta disciplina comuna a la que ensdediquem: eldret públic.Ho vo-
lem fer també en homenatge als anteriors equips de direcció de la Revista,
que la van crear i que durant tants anys abans de nosaltres la van impulsar.
En el nostre país,certament,manca una llarga i ininterrompuda tradició
de conreu del dret públic. Però amb tota evidència no es tracta d’una cir-
cumstància ni casual ni volguda.En efecte,per crear sòlides i nodrides escoles
de iuspublicistes, perquè aquestespuguin participar en la formació intel·lec-
tual dels cossos funcionarials i perquè dins d’aquestses puguin formar qua-
dres de direcció d’una administració eficient al servei de la ciutadania, és
necessari quehi hagi les condicions mínimes que ofereixun Estat de dret i la
perspectiva pluralque brinda l’Estatdemocràtic. Capd’aquestes circumstan-
cies han tingut lloc a Catalunya, ni tampoc a Espanya, fins dates relativa-
ment recents.
I el buit no s’ha produït només en l’àmbit acadèmic (recordeu, per ex-
emple, que la figura del constitucionalista a Espanya no neix pròpiament
fins els anys vuitanta del darrer segle), sinó també, i com a conseqüència
d’això, enl’àmbit institucional.De manera que caldrà esperar finsla dècada
dels noranta perquè els diferents òrgans i institucions de la Generalitat, que
tenen com a principalmarc d’actuacióel dret públic (per exemple,el Consell
Consultiu o la Comissió Jurídica Assessora), estiguin majorment formats
per iuspublicistes.
En el moment que això es produeix,en el moment que en l’àmbit aca-
dèmiccomencen a consolidar-sea les universitats catalanes importants grups
de recercaque treballen les disciplines del dret públic,i en l’àmbit de la fun-
ció pública sorgeixen cossos de lletrats abastament formats i especialitzats
–com se’ns explica en un dels treballs d’aquest monogràfic–, aleshores és
quan hom pot percebre l’eclosió d’una novasituació que en no massa temps
Presentació 13
Revista catalana de dret públic, núm. 41, 2010, p. 13-20
01 Port y presentacion.qxp:- 16/11/10 17:01 Pgina 13
permeterà homologar el conreu del dret públic a la llarga tradició d’estudi
i desenvolupament del dret privat al nostre país.
En reconeixement a aquest fet, i com a instrument al servei de totes les
persones que es dediquen al conjunt de matèries que conformen aquesta
especialitat jurídica, el Consell de Redacció de la Revista considerà, doncs,
adient dedicar el monogràfic de la celebració dels nostres vint-i-cinc anys,
precisament, a l’«Evolució i perspectives del dret públic». S’hi conté una
aproximació històrica al dret públic de Catalunya; un treball sobre l’estat
actual del dret públic a Catalunya, i un altresobre el desenvolupament de la
doctrina constitucionalista a Espanya.A més, i a nivell comparat, s’hi recull
una aportació sobre el tractament del dret públic a Alemanya, com un dels
estats europeus ambuna tradició més consolidadaen aquesta disciplina; i un
darrer estudi sobre la possible existència d’un dret públic europeu.
El monogràfic inclou, finalment, un treballsobre la història de la revis-
ta Autonomies-Revista Catalana de Dret Públic.Ens semblava que la celebra-
ció de l’aniversari haviade propiciar també unamirada retrospectiva a laRe-
vista, a les persones que l’han impulsada i a tots aquells que amb les seves
aportacions li handonat vida.
El resultat final ens sembla que és satisfactori, i això només és degut a
l’important esforç que han fet els autors i autores que han participat en
aquest número, als quals volem deixar constància del nostre agraïment.
Només desitgem que pugueu gaudir d’aquestes pàgines tant com nos-
altres hem gaudit en la tasca d’organitzar-les.
Presentación
Celebramos veinticinco años de la revista Autonomies-Revista Catalana de
Dret Públic y lo hacemos con un número especial dedicado a la evolución y
las perspectivas de esta disciplina común a la que nosdedicamos: el derecho
público.Lo queremos hacer también en homenaje a los anteriores equipos
de direcciónde la revista, que la crearon y que durantetantos años antes que
nosotros la impulsaron.
En nuestro país, ciertamente, es apenas reconocible una larga e ininte-
rrumpida tradiciónde estudio del derecho público. Pero con toda evidencia
Mercè Barcelói Serramalera
14
Revista catalana de dret públic, núm. 41, 2010, p. 13-20
01 Port y presentacion.qxp:- 16/11/10 17:01 Pgina 14

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR