DECRET 303/1985, de 31 d'octubre, sobre la regulació de la prescripció i dispensació de la vacuna contra l'hepatitis a les persones que pertanyen a determinats grups amb risc elevat de patir la malaltia.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

L'hepatitis B és una malaltia infecciosa transmissible que causa una important morbiditat al nostre país afectant, especialment, a certs grups de població (grups de risc elevat).

Actualment es disposa d'una vacuna eficaç, però que, com a conseqüència de la seva dificultat de producció, no està disponible en grans quantitats, la qual cosa fa que calgui utilitzar-la de la manera més racional possible. D'altra banda, l'elevat preu de la vacuna, que cal importar de l'estranger, impossibilita la seva administració sistemàtica a tota la població.

Per tot això, cal regular la prescripció i dispensació de la vacuna antihepatitis B a Catalunya establint els procediments adequats per tal que aquelles persones que formin part dels grups de risc elevat puguin gaudir de la protecció que aquesta confereix i així prevenir el patiment de la malaltia.

Atès el que preveu la base IV, paràgraf sisè, de la Llei de Bases de Sanitat, modificada per la Llei 22/1980, de 24 d'abril;

Vistos l'article 17.1 i la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia;

En virtut del que precedeix, i atès el que disposa la Llei 3/1982, de 25 de març, de la Generalitat de Catalunya; a proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social; amb la conformitat del Consell Executiu i d'acord amb el Consell d'Estat,

Decreto:

Article 1

- La prescripció i dispensació de la vacuna

antihepatitis B a l'àmbit del territori de Catalunya es portarà a terme d'acord amb el que estableix el present Decret.

Article 2.- 1 Es recomana la vacunació de les persones

les proves específiques practicades en les quals indiquin que no estan immunitzades contra la malaltia i que pertanyin a algun dels grups de risc elevat següents:

  1. Metges, infermeres, auxiliars i tècnics de serveis quirúrgics, d'hemodiàlisi, de medicina intensiva, dentals, de laboratoris i de bancs de sang d'institucions sanitàries.

  2. Malalts que segueixen, o han d'iniciar, un programa d'hemodiàlisi o transfusions periòdiques.

  3. Malalts hemofílics i talassèmics que reben sang o hemoderivats de manera regular.

  4. Nadons, fills de mares HBs Ag positiu.

  5. Deficients mentals ingressats en institucions tancades i personal que hi treballi.

  6. Persones en contacte íntim amb portadors crònics del virus de l'hepatitis B.

  7. ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR