Poder a plets atorgat per una comunitat de veïns

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aJunio 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 En general
  • 3.2 Naturalesa jurídica de la comunitat de propietaris. Taxes
  • 3.3 Dret estatal
   • 3.3.1 Poder atorgat pel President de la comunitat de veïns
   • 3.3.2 Poder atorgat per l'administrador de la comunitat
  • 3.4 Doctrina de la DGRN
  • 3.5 Normes catalanes
  • 3.6 Legitimació de tot comuner
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

PODER PER A PLETS.

NUMERO

(Lloc i data)

Davant meu, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Intervé en la seva qualitat de president, en nom de la comunitat de veïns de l'immoble situat a *, carrer *, número *.

L'immoble indicat va ser constituït en règim de propietat horitzontal en escriptura autoritzada pel Notari de *, Sr. *, el dia, protocol número * i la finca matriu és la registral *.

M'exhibeix el llibre d'actes, degudament diligenciat, del qual resulta que en sessió celebrada el dia *, es va nomenar president el Sr. compareixent i secretari el Sr. *.

Les seves facultats i representació resulten:

a). Del seu esmentat càrrec de president de la comunitat de veïns.

i b) Dels acords adoptats per * (unanimitat o indicar la majoria), en l'assemblea General (ordinària o extraordinària) de la comunitat, celebrada en segona convocatòria, el dia *, a les * hores, segons certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'esmentat secretari, Sr. *, amb el vistiplau del president, Sr. *, les signatures del qual conec i legitimo (o altres opcions).

Manifesta el Sr. * que les seves facultats i representació no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents i, a judici meu, són suficients per poder atorgar aquest concret poder a plets.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té interès legítim, legitimació i pot exercir la seva capacitat jurídica atorgant aquest PODER y DIU:
 • EL jutjo amb interès, legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica atorgant aquest PODER y DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, atorgant aquest PODER y DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions atorgant aquest PODER y DIU:
 • Al meu judici té interès, legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica atorgant aquest PODER y DIU:
 • El jutjo amb interès, legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica atorgant aquest PODER y DIU:

Que dóna poder als procuradors dels tribunals del Col·legi de *, * i *, i als lletrats * i * perquè, cada un, solidàriament i indistintament, en la mesura què pel seu estatut professional sigui possible, segons les disposicions que a l'efecte es contenen a la legislació vigent, en nom de la comunitat abans esmentada, PUGUI:

A).- Comparèixer i estar en judici amb facultats de poder general de representació processal segons el previngut a l'article 25 de la Llei d'Enjudiciament Civil, en qualsevol classe de jurisdicció, en tots els actes processals compresos d'ordinari, tant en fase declarativa o d'instrucció, com d'execució, cautelar, actes de conciliació o jurisdicció voluntària, així com en tota mena de recursos, siguin els de caràcter ordinari siguin els extraordinaris.

B).- Així mateix i amb caràcter especial, se'ls faculta per renunciar, transigir, desistir, aplanar-se i efectuar aquelles manifestacions que puguin comportar el sobreseïment del procés per satisfacció extraprocessal o mancança sobrevinguda d'objecte, tant en els termes previstos en l'art. 414 de la Llei abans citada com en tots aquells en els quals pugui precisar-se de l'esmentada facultat especial.

C).- Tenir la representació i comparèixer davant de qualsevol altra autoritat, fiscalia, delegació, junta, jurat, autoritat eclesiàstica, centre, oficina o funcionari de l'Estat, la Generalitat i altres Comunitats autònomes, Província o Municipi i qualsevol de les altres entitats locals, organismes autònoms i altres Entitats o Registres públics, fins i tot internacionals i en particular de la UE, i en ells instar, seguir i acabar com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte tota mena d'expedients. Dirigir, rebre i contestar notificacions i requeriments.

D).- Intervenir en els procediments concursals, fallides, expedients de quitament i espera i altres judicis universals en els quals estigui interessat el poderdant, podent rebutjar o aprovar convenis amb els deutors, o prestant l'adhesió als mateixos en les formes admeses per les lleis.

E).- Efectuar cobraments i pagaments que derivin de les actuacions judicials en les quals estigui comparegut.

F).- Liquidar la taxa judicial, i qualsevol altre tribut, contribució o taxa, previ, simultani o posterior al procediment la representació del qual es confereix pel present apoderament.

G).- Així mateix se li faculta per substituir el present poder a favor de terceres persones de la seva lliure elecció i sol·licitar còpies d'aquests poders.

Es fa constar que resulta comprensiu del present apoderament tot allò que fos conseqüència natural i jurídica de l'exercici de les facultats que conté, incloses les facultats previstes a l'article 590 de la Llei d'Enjudiciament Civil.

Així ho atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la confidencialitat d'aquestes dades, la seva necessitat per a redactar aquest instrument públic i per a la seva facturació, la conservació i protecció de les dades, els drets a accés, rectificació, supressió i altres legals.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR