Poder per a disposar

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aJulio 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model de Poder
 • 3 Comentari
  • 3.1 Facultats dispositives
  • 3.2 Interpretació d'un poder
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model de Poder

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Intervé en nom propi.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquest PODER y DIU:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament del present PODER i DIU:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament del present PODER i DIU:

Que dóna poder al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *, perquè en nom i representació del poderdant, encara que incideixi en la figura jurídica de l'autocontractació o tingui interessos iguals o contraposats, o tingui representació múltiple, exerciti les següents facultats:

1.- Administrar les finques que el senyor poderdant posseeix ara o pugui posseir en endavant, atendre la seva conservació, reparació i millora; concertar i subscriure contractes d'arrendament i masoveries; prendre i acomiadar porters, criats i altres treballadors i fixar els seus sous; consentir o prohibir subarrendaments; desnonar inquilins, precaristes i altres ocupants; consentir o acceptar traspassos de locals de negoci i cobrar els percentatges que corresponguin legalment o exercitar els drets de tempteig i retracte arrendatici; consentir les hipoteques que es constitueixin sobre els establiments mercantils situats en els locals administrats; contractar, liquidar, cobrar, pignorar i rescatar segurs; recaptar lloguers, rendes, pensions i indemnitzacions i lluïsmes, recol·lectar i vendre fruits; aprovar i signar transmissions de finques acensades per raó del domini de l'atorgant com a censualista; reclamar, cobrar i transigir crèdits de totes classes; comparèixer davant les oficines públiques de l'Estat, Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Província o Municipi i davant Cambres de la Propietat, Fiscalies de l'Habitatge, Sindicats, Magistratures del Treball, Institut de Crèdit per a la Reconstrucció Nacional i companyies d'aigua, gas, electricitat, telèfons i qualssevol altres, presentant tota classe d'escrits, peticions i reclamacions; satisfer o impugnar contribucions, exigir obligacions i comptes aprovant-los o impugnant-los, signar saldos i liquidacions; assistir amb veu i vot a reunions de propietaris, amb dret a examinar comptes i balanços; constituir i retirar fiances i dirigir i contestar requeriments; demanar còpies notarials, certificats en els Registres i tota classe de documents oficials i en general practicar les altres gestions pròpies d'un gelós administrador amb totes les facultats inherents al càrrec segons llei o segons el costum.

2.- Comparèixer davant qualssevol autoritats, corporacions, societats, associacions, sindicats i altres entitats oficials o particulars, realitzant tota classe de gestions relacionades amb l'administració conferida, iniciant, seguint i acabant tota classe d'assumptes i expedients, especialment els referents a contribucions, impostos i arbitris sense excepció, subministraments d'aigua, gas i electricitat, assegurances d'incendis o altres relacionats amb els béns administrats subscrivint tota classe d'escrits, contractes, pòlisses i altres documents, així com requeriments, notificacions, protestes i recursos.

3.- Representar-lo davant els Jutjats i Tribunals de tots els ordres i jurisdiccions, així com davant els Jurats i sindicats en tota classe de plets i causes, civils, criminals, governatius i contenciós-administratius, per si o per mitjà de procuradors, amb facultat d'atorgar poders per a conciliar i litigar en la forma acostumada i sense límit.

4.- Operar amb la Banca privada i oficial i amb les Caixes d'Estalvi, amb el Banc d'Espanya i altres entitats de crèdit, en qualsevol localitat; i realitzar tot el que la legislació i pràctica bancària permetin. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents i d'estalvi, i signar talons, xecs, ordres i altres documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los.

5.- Formalitzar actes de domini; declaracions d'edificació i plantacions, delimitacions, divisions, segregacions i agrupacions; atorgar transaccions, convenis arbitrals i renúncies; vendre, hipotecar, alienar i, en general, realitzar tota classe d'actes i negocis jurídics de rigorós domini i disposició, purament i condicional, amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat de qualsevol bé moble o immoble, títols, accions i drets de tota classe; constituir societats civils i mercantils de tota classe, estipulant els pactes i estatuts que semblin més adequats, aportant a aquestes o a d'altres ja constituïdes finques i títols, subscrivint a l'efecte les accions i assumint participacions corresponents, nomenament de càrrecs i efectuant valoracions i renúncies de tota classe...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR