Poder per a comprar i hipotecar

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAgosto 2021Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Conflicte d'interessos
  • 3.2 Poder pes actes dispositius
  • 3.3 Manuscrit en cas d'interès variable
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Es efensa que ara ja NO és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d?assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari les dues opcions que proposa la Circular informativa 2/2021 de la Comisión Permanente del Notariado i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Model d'escriptura

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquest PODER y DIU:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament del present PODER i DIU:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament del present PODER i DIU:

Que dóna poder al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *, perquè en nom del poderdant, encara que incideixi en la figura jurídica de l'autocontractació o tingui interessos iguals o contraposats, o tingui representació múltiple, o concerti a més en nom del mateix apoderat, exerciti les següents facultats:

1.- Comprar béns mobles i immobles, títols, valors i especialment finques rústiques o urbanes o parts indivises de les esmentades finques i tot això pel preu pactes i condicions que lliurement concerti, podrà pagar al comptat o ajornar en tot o part el preu i constituir en garantia del preu ajornat condicions resolutòries o hipoteques.

2.- Concertar i formalitzar, en igual forma, préstecs i crèdits de qualsevol classe i oferir en garantia hipotecària o pignorativa els béns o les parts indivises dels mateixos que l'apoderat hagi adquirit en ús d'aquest Poder, amb la més àmplia llibertat de pactes, clàusules, distribució de responsabilitat entre béns hipotecats, pactes d'igualtat de rang o posposició i en general tots els actes jurídics complementaris que estimi pertinents.

3. Atorgar i signar els documents públics i privats de compravenda, hipoteques en garantia de préstecs o crèdits i altres garanties que en cada cas, a judici de l'apoderat, fossin convenients, inclosos els de rectificació, aclariment o esmena.

(Atenció)

Totes les facultats fins aquí conferides (números 1 i 2 - ambdós inclosos), encara que tinguin el caràcter d'acte dispositiu, podran exercitar-se sobre tots drets i béns mobles i immobles que pertanyen en l'actualitat al poderdant o aquest adquireixi en el futur per qualsevol títol.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR