ORDRE AAM/332/2011, de 28 de novembre, per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts de l'Ordre AAM/168/2011, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAM/332/2011, de 28 de novembre, per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts de l'Ordre AAM/168/2011, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

Mitjançant l'Ordre AAM/168/2011, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, es van convocar els corresponents ajuts per a l'any 2011.

Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i l'article 2.3 de l'esmentada Ordre AAM/168/2011 fixa un import total de 389.610,39 euros, dels quals 300.000,00 corresponen a l'aportació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i 89.610,39, a l'aportació del FEADER, d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.

El pressupost inicial ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari fomentar les actuacions objecte d'aquests ajuts i realitzar una ampliació de la dotació inicial establerta per tal d'adequar-les a les necessitats del sector.

Conseqüentment, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Incrementar en 259.740,26 euros la quantia dels ajuts que estableix l'Ordre AAM/168/2011, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR