STSJ Cataluña , 17 de Abril de 2000

PonenteMARIA ANGELES VIVAS LARRUY
ECLIES:TSJCAT:2000:5324
Número de Recurso9360/1999
ProcedimientoSOCIAL
Fecha de Resolución17 de Abril de 2000
EmisorSala de lo Social

Rollo núm. 9360/1999 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA SOCIAL j.a. ILMO. SR. D. ÁNGEL DE PRADA MENDOZA ILMO. SR. D. EMILIO DE COSSIO BLANCO ILMA. SRA. Dª. ÁNGELES VIVAS LARRUY En Barcelona a 17 de abril de 2000 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres.

citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A Nº 3570/2000 En el recurso de suplicación interpuesto por I.C.S frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº25 Barcelona de fecha uno de septiembre de 1999 dictada en el procedimiento nº 306/1999 y siendo recurrido/a Marí Trini . Ha actuado como Ponente el/la Ilma. Sra. Dª. ÁNGELES VIVAS LARRUY.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 26.03.99 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Personal Estatutario, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha uno de septiembre de 1999 que contenía el siguiente Fallo:

Estimar la demanda presentada per Marí Trini contra l'Institut Català de la Salut i declarar el dret de la actora a ser readmesa amb caràcter provisional a una plaça de la seva categoría de les vacants existents a l'Hospitalet de Bellvitge, amb efectes del dia 19.05.98, condemnant la part demandada a estar i passar per aquesta declaració i a que pagui a l'actora en concepte d'indemnització l'import de 623.428.- ptes.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

1r. La demandant Marí Trini , amb DNI NUM000 , prestava serveis per compte de l'ICS amb destinació a l'Hospital de Bellvitge, amb categoria professional d'Auxiliar de Clínica i salari de 149.263.- pts. al mes, com a personal estatutari de la seguretat social, amb plaça en propietat.

2n. En data 23.09.96, la demandant va passar a situació de baixa per incapacitat temporal, i al compli-se el termini de 18 meses l'ICS la va declarar en situació d'excedència forçosa. El dia 14.05.98, va ser donada d'alta mèdica i el dia 19.05.98, va sol.licitar l'actora la reincorporació provisional.

3r. Per l'ICS es va autoritzar per resolució de data 23.09.98, el reingrés amb caràcter provisional a la plaça d'Espanya de Bellvitge, advertint-li de l'obligació que tenia de presentar-se en el proper concurs de trasllat, amb efectes des de la presa de possessió. L'actora es va reincorporar al destí provsional en rebre la notificación.

4t.- Presentada reclamació administrativa prèvia, sol.licitant una indemnització pel retard, va ser desestimada per resolució de data 10.02.99.

5è.- A la vista de la sol.licitud de reincorporació de l'actora, l'ICS havia acordat en data 25.05.98, que es realitzès l'informe mèdic preceptiu abans de la reincorporació. El...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR