ORDRE ECO/105/2012, de 18 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyOrdre

El règim jurídic de les taxes i els preus públics de la Generalitat de Catalunya és constituït pel Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, en el qual s’han refós en un únic cos normatiu la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics, així com totes les lleis de pressupostos, de mesures i d’altres que l’han anat modificant.

La disposició addicional tercera del Text refós estableix per als departaments de la Generalitat l’obligació de publicar, mitjançant ordre, la relació de les taxes que gestionen dins el termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor de la llei que les modifiqui, en creï de noves o n’actualitzi els imports; a més, es preveu que aquesta relació ha d’ésser exposada en totes les dependències i oficines del departament corresponent i estar a disposició de les persones contribuents que la sol·licitin.

Enguany, cal tenir en compte que la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, ha previst –article 48– que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s’elevin, per a l’any 2012, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,14 a la quantia de l’any 2011, llevat dels de les taxes amb quotes que siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals i financeres que acompanya la Llei de pressupostos.

Per tot això, i d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Donar publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d’Economia i Coneixement, que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Barcelona, 18 d’abril de 2012

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

Annex

Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny

 1. Taxes amb caràcter general dels diversos departaments de la Generalitat

  Taxa pel servei de realització de fotocòpies. (article 2.2-4 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)

  1. Servei o activitat que merita la taxa: La realització de fotocòpies per part de l’Administració de la Generalitat, quan la prestació d’aquest servei sigui exigida per la utilització necessària dels mitjans materials i personals de l’Administració.

  2. Quota:

  Fotocòpies estàndard, en full DIN A4: 0,05 euros/unitat.

  Fotocòpies en full DIN A3: 0,15 euros/unitat.

  Fotocòpies en full DIN A1: 1,55 euros/unitat.

  Fotocòpies en rotlle: 2,25 euros/unitat.

 2. Departament d’Economia i Coneixement

  —1 Taxa per la venda d’impresos. (article 2.3-5 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya; Ordre de 31 de desembre de 2001, per la qual s’aproven diversos models d’autoliquidació d’impostos gestionats pel Departament d’Economia i Finances i es fixa l’import en euros de la taxa que grava el seu subministrament; Ordre ECF/50/2007, de 23 de febrer, per la qual es modifiquen l’Ordre ECF/109/2005, de 18 de març, per la qual s’aproven els models 600, 610, 611, 615, 616 i 630, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i es fixa la quota de la taxa que grava el subministrament del model 620 en suport paper, i l’Ordre ECF/597/2006, de 28 de desembre, per la qual es determina el contingut de la declaració informativa resum de les escriptures públiques i el procediment per a la seva tramesa telemàtica; Ordre ECF/497/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa l’estructura organitzativa de l’Agència Tributària de Catalunya; Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació dels tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya).

  1. Servei o activitat que merita la taxa: Subministrament dels impresos d’autoliquidació.

  2. Òrgan gestor: Delegacions Territorials de l’Agència Tributària de Catalunya a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i oficines liquidadores de districte hipotecari.

  3. Quota:

   Model 600: 30 cèntims.

   Model 620: 20 cèntims.

   Model 650: 20 cèntims.

   Model 651: 30 cèntims.

   Model 652: 20 cèntims.

   Model 653: 30 cèntims.

   Model 660: 70 cèntims.

   Model 045: 20 cèntims.

   —2 Taxa per l’expedició de certificacions oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya (...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR