RESOLUCIÓ ECO/1486/2012, de 2 de juliol, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs singulars de l'Agència Tributària de Catalunya (convocatòria de provisió núm. ATC/01/12).

SecciónCàrrecs i Personal
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyResolució

Atesa la Resolució ECO/447/2012, de 6 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs singulars de l’Agència Tributària de Catalunya (convocatòria de provisió núm. ATC/01/12), publicada al DOGC núm. 6088, de 15.03.2012;

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i altres disposicions complementàries;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits a la convocatòria;

De conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats corresponent;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 9.2.f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya,

Resolc:

Nomenar les persones que es detallen a continuació per ocupar el lloc de treball que en cada cas s’assenyala:

Referència 1

Nom i cognoms: Marta Sallan Mauri.

Nom del lloc de treball: responsable de suport tributari.

Unitat directiva: Delegació Territorial de l’ATC a Barcelona.

Referència 2

Nom i cognoms: Teresa Gras Font.

Nom del lloc de treball: responsable de suport tributari.

Unitat directiva: Delegació Territorial de l’ATC a Barcelona.

Referència 3

Nom i cognoms: Pilar Gavín Mora.

Nom del lloc de treball: responsable de suport tributari.

Unitat directiva: Delegació Territorial de l’ATC a Barcelona.

Referència 4

Nom i cognoms: Carme Peyron López.

Nom del lloc de treball: responsable de suport tributari.

Unitat directiva: Delegació Territorial de l’ATC a Barcelona.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR