ORDRE GRI/273/2012, de 21 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre GRI/214/2012, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió del Premi Compromís Democràtic i s'obre la convocatòria per a l'any 2012, i s'amplia el termini de presentació de sol·licituds.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyOrdre

Per Acord de Govern de data 17 de juliol de 2012 sobre retenció dels saldos pressupostaris necessaris per poder donar compliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, i d’acord amb les instruccions de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, s’han hagut de adoptar mesures que afecten les convocatòries de subvencions actualment en curs. D’acord amb les citades instruccions es trasllada el finançament d’aquesta partida a l’exercici pressupostari 2013.

Per aquest motiu, es considera convenient modificar l’Ordre GRI/214/2012, de 13 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió del Premi Compromís Democràtic i s’obre la convocatòria per a l’any 2012, i ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins al 15 de desembre i fer les modificacions pertinents per tal que el reconeixement de l’obligació es faci en l’exercici 2013.

D’acord amb el que disposen els articles 49 i 54 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

—1 Modificar l’article 4 de l’Ordre GRI/214/2012, de 13 de juliol, que queda redactat de la següent manera:

“Article 4

”Els guanyadors/es del premi, en cadascuna de les dues modalitats, rebran un diploma de reconeixement pel projecte o acció...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR