Penyora sense desplaçament

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Penyora sense desplaçament
  • 3.2 Casos especials
   • 3.2.1 Penyora de crèdits
   • 3.2.2 La penyora dels drets consolidats del fons de pensions
  • 3.3 Legislació especial de Catalunya
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(Exemple) Els consorts, casats en règim supletori legal de separació de béns vigent a Catalunya, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de PENYORA PEÇA SENSE DESPLAÇAMENT i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d’aquesta Escriptura que qualifico de PENYORA PEÇA SENSE DESPLAÇAMENT i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d’aquesta Escriptura que qualifico de PENYORA PEÇA SENSE DESPLAÇAMENT i EXPOSEN:

I.- El senyor * és titular de * (s'han de descriure els béns que seran objecte de penyora: veure en el comentari la multiplicitat de supòsits, admetent-se fins i tot sobre crèdits de qualsevol classe, i, en els casos que sigui procedent, s’exigeix ​​la determinació de l'immoble en què estiguin situats els béns pignorats).

TÍTOL: Li pertanyen per * (Exemples: ser productes de l'explotació de què és titular, per compra, per herència, etc.; en el cas de crèdits es detallarà el seu origen, títol, import, etc.).

Càrregues: Assevera que els béns descrits estan lliures de tota càrrega, gravamen o afecció.

Assegurances: (Si és el cas, s'indicaran les assegurances dels béns donats en penyora, amb expressió de la pòlissa corresponent).

II.- El senyor * reconeix deure al senyor * la quantitat de * euros, per raó de * (s'indicarà el deute concret, amb detall del seu origen, documentació on consti tal com factura de la qual es pot protocol·litzar fotocòpia, una compra d'un bé amb preu ajornat en què el venedor estarà garantit amb aquest tipus de peça, etc.).

El deute ha de ser satisfeta en la forma següent: ... (en cas de venda amb preu ajornat, s'indicaran les estipulacions de la venda i la forma de pagament que es garanteix amb la penyora i si merita interessos).

III.- Exposar el que precedeix, formalitzen el ja està prèviament convingut entre ells, de conformitat a les següents ESTIPULACIONS:

Primera.- El senyor *, mitjançant l'atorgament d'aquesta escriptura, constitueix a favor del senyor *, el qual accepta, penyora sense desplaçament sobre els béns abans descrits en garantia del pagament del deute en els termes abans expressats.

Segona.- Alienació de la penyora.- La falta de pagament del deute en la data expressada (o la manca de pagament de qualsevol de les quantitats degudes a les dates indicades) faculta el creditor pot alienar la penyora i amb allò satisfer el seu crèdit, d'acord amb l'ordenat en l'art. 681 i següents de la Llei d'enjudiciament civil; a aquests efectes, la part deutora assenyala com a domicili per a requeriments i notificacions el que consta a la compareixença d'aquesta escriptura.

Tercera.-Són obligacions de la part deutora (no aplicable, és lògic, si es tracta de penyora de crèdits).

a).- Conservar els béns donats en penyora i tenir-los a disposició del creditor, perquè aquest pugui, en qualsevol moment, inspeccionar-los i comprovar l'existència i estat d'aquest, previ avís amb cinc dies d'antelació.

b).- A no traslladar del lloc en què es troben els béns descrits sense consentiment del creditor.

c).- El pagament de les expenses o despeses necessàries per a la deguda conservació, reparació i administració (si escau: i recol·lecció) dels béns pignorats.

Quarta.- Queda facultada la part deutora per tornar al creditor, en qualsevol moment, l'import del deute (si escau, amb els interessos meritats fins al dia de l'efectiu pagament).

Cinquena.- Totes les despeses derivades de la constitució de la garantia que per la present es formalitza i els de la carta de pagament, el seu dia, aniran a càrrec de la part deutora. Els impostos s'han de pagar per qui correspongui legalment. Els que es causin, si és el cas, per l'alienació de la peça i que legalment corresponguin a la part venedora, seran pagats per la part deutora a càrrec del preu obtingut en subhasta.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s compareixent/s que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la confidencialitat d'aquestes dades, la seva necessitat per a redactar aquest instrument públic i per a la seva facturació, la conservació i protecció de les dades, els drets a accés, rectificació, supressió i altres legals.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

Jo, el Notari, dono fe que el consentiment ha estat lliurement prestat i que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants els qui, al meu judici, tenen discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; així mateix en dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I del seu contingut, jo, el Notari EN DONO FE.

Nota: Sobre el coneixement o la identificació dels atorgants pel notari, ha de tenir-se en compte la modificació de l'art. 23 de la Llei del Notariat per la llei estatal 11/2021, de 9 de juliol.

Comentari

Podeu veure l'anàlisi i enllaços a treballs d'autors sobre la matèria objecte d'aquest formulari en l'Obra del mateix autor «Práctico Derechos Reales» i, especialment, en el tema Prenda sin desplazamiento

Penyora sense desplaçament

I.- NORMES GENERALS: En el dret estatal regeix la Llei de 16 de desembre de 1954, d'hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament, en part modificada per la Ley 41/2007 de 7 de diciembre que modifica el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR