DECRET 309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

DECRET

309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.

L'actuació coordinada dels departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic és un requisit d'eficiència i eficàcia de les polítiques del Govern de la Generalitat en aquesta matèria. En aquest sentit, la disposició addicional segona del Decret 21/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, implica un pas en aquesta direcció amb la creació del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració. Les funcions del Consell són: avaluar la situació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats instrumentals amb criteris de simplificació i eficiència dels recursos materials i personals del sector públic, i definir i planificar les actuacions que s'han de dur a terme per a la racionalització i optimització dels recursos necessaris per al funcionament de l'Administració.

Hi ha dos grans àmbits d'actuació administrativa que s'han d'optimitzar per garantir el dret de la ciutadania a una bona Administració: l'ocupació pública i el sector públic. En relació amb el primer, s'ha d'efectuar una política de personal racional i objectiva que, amb un dimensionament adequat, garanteixi la correcta prestació del servei públic i, pel que fa al segon, s'ha de procedir a la reforma i racionalització del sector públic, amb la supressió d'ens instrumentals que no responen a la finalitat per a la qual van ser creats o en els quals hi ha duplicitats, amb l'objectiu de millorar el funcionament dels existents sota paràmetres d'eficiència i economia. Això només és possible amb una actuació coordinada dels departaments de la Generalitat competents en la matèria que, sota la presidència del departament competent en matèria de funció pública, racionalització i optimització del sector públic, col·legiadament traslladi unes directrius clares aplicables a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic i, simultàniament, dugui a terme la necessària reforma de l'Administració que la realitat econòmica ens imposa.

En aquesta línia es necessari crear, dins del Consell esmentat, tres comissions que centraran la seva actuació en àmbits concrets del Consell, les quals estaran integrades per representants dels departaments amb competències en les matèries corresponents: la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, que tindrà per objecte coordinar i garantir que les actuacions dels departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic en matèria retributiva i de despeses de personal s'ajustin a les directrius del Govern sobre política retributiva, la Comissió del Sector Públic, la qual tindrà per objecte coordinar les actuacions que en matèria de dimensionament, organització, coordinació, funcionament, recursos humans, formes de prestació dels serveis, i contractació i avaluació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic es portin a terme i alhora garantir que aquestes actuacions s'ajustin a les directrius del Govern sobre les polítiques afectades, i la Comissió per a l'Impuls dels Mitjans Electrònics a l'Administració que tindrà per objecte la coordinació de l'actuació dels departaments que executen polítiques transversals en l'àmbit de l'impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics en l'actuació administrativa.

Igualment, se suprimeix la Comissió de Coordinació Corporativa regulada pel Decret 146/2007, de 3 de juliol, de creació de la Comissió de Coordinació Corporativa, i pels decrets 110/2008, de 27 de maig, i 75/2010, de 15 de juny, de modificació de l'anterior, així com de les subcomissions que tenia adscrites. No obstant això, les funcions atribuïdes a la Subcomissió d'Estudis i Dictàmens per l'Acord de Govern de 9 de desembre de 2009, pel qual s'estableix el protocol d'actuació en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en relació amb la contractació d'estudis i dictàmens, les assumeix l'Oficina d'Avaluació i Supervisió de la Contractació Pública del Departament de la Presidència.

L'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix que el Govern pot crear comissions interdepartamentals amb la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit concret i específic que afectin diversos departaments.

Per tant, a proposta de les persones titulars dels departaments de la Presidència, de Governació i Relacions Institucionals, i d'Economia i Coneixement, d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració

1.1 El Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR