DECRET 149/2013, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyDecret

L’article 141.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de joc, si l’activitat s’acompleix exclusivament a Catalunya.

L’article 68.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 39.1 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, estableixen que el Govern té la potestat reglamentària en l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, té per objecte regular totes les activitats relatives a casinos, jocs i apostes, en l’àmbit territorial de Catalunya. La disposició final tercera d’aquesta Llei autoritza el Govern per dictar les disposicions que calen per fer-ne el desplegament.

La Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, en l’article 2, estableix que aquesta Entitat té al seu càrrec l’organització, la gestió directa i la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat de Catalunya, i també la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d’aquesta activitat i el pagament dels premis que s’estableixen.

El Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, estableix, en l’article 5, que l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha d’organitzar la loteria en totes les modalitats previstes en aquest precepte.

La regulació dels requisits i les condicions de la comercialització dels elements dels jocs de la loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat es troba en el Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig, que preveu la possibilitat d’establir un règim específic de comercialització o determinades especialitats en relació amb el règim que preveu el Reglament esmentat, en l’apartat 3 de l’article 1, en què es regula l’objecte.

La conjuntura econòmica, molt desfavorable, que afecta des de fa temps la gran majoria dels sectors econòmics i l’alt nivell de competitivitat que existeix actualment en el sector del joc, caracteritzat per la gran diversitat de productes que hi ha a l’abast les persones jugadores, són algunes de les causes principals del descens d’ingressos que pateixen els operadors i agents del sector del joc.

Aquest decrement d’ingressos sofert, en general, per les loteries que tenen la titularitat de la Generalitat de Catalunya, juntament amb altres factors relatius a la innovació dels jocs i la fidelització de les persones jugadores, fan necessari el llançament d’una nova modalitat de loteria, denominada passiva. La incorporació d’aquesta loteria es fa amb l’expectativa de contribuir a pal·liar aquest retrocés econòmic i, tant com es pugui, a augmentar els ingressos públics provinents de les loteries organitzades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, els beneficis de les quals es destinen íntegrament, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, al finançament d’inversions, programes i actuacions d’atenció a la vellesa, a les persones discapacitades i al funcionament de centres d’atenció a la infància.

La loteria passiva es caracteritza per una mecànica senzilla en què la persona jugadora participa en un sorteig determinat amb bitllets que contenen números. En aquesta loteria el sorteig per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR