Escriptura de compravenda de participacions socials per la mateixa societat per a la seva amortització

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes de la LSC
  • 3.2 Supòsits especials
  • 3.3 Nota Fiscal
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model

NÚMERO

(Data i lloc)*

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part,

El SENYOR *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, professió o activitat), de nacionalitat espanyola, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

La SENYORA *, major d'edat, (estat civil, règim matrimonial, professió o activitat),, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

Tots de veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi i, a més:

I de l'altra part,

El SENYOR *, major d'edat, de nacionalitat espanyola, * (professió o activitat),veí de * amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (Procedeix transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Comprovació de Revocació del Número d'Identificació Fiscal. Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació de consultar si el CIF de la societat, ha estat objecte de revocació per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Realitzada la consulta en el Registre dels CIF revocats de la AEAT, resulta que el corresponent a aquesta societat no es troba en aquest Registre dels CIF revocats.

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

2.- Dels acords de la junta general UNIVERSAL de la societat, celebrada en el domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o el solidari, els dos mancomunats, el secretari o sotssecretari del consell d'administració, etc.), signatura/es que legitimo per ser-me coneguda/es (o per altres mitjans).

Manifesta el senyor * que les seves facultats i representació no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari, considero que té facultats suficients per elevar a públics acords de la societat que representant i especialment per comprar les participacions acordades en la junta general referida.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA DE PARTICIPACIONS i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA DE PARTICIPACIONS i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA DE PARTICIPACIONS i EXPOSEN:

I.- Els senyors * i * són titular de les següents participacions de la companyia mercantil *, SL.

SENYOR *: * participacions, números 1 al *, tots ells inclosos.

SENYORA *: * participacions, números * al *, tots ells inclosos.

TÍTOL: Les participacions números 1 al *, ambdós inclosos, varen ser adjudicades als seus respectius titulars, abans esmentats, en l'escriptura de constitució de la societat, atorgada el dia *, davant meu, (o davant del notari de *, Sr. *...) número * de protocol.

I les participacions números * a *, ambdós inclosos, varen ser adjudicades als seus respectius titulars, abans esmentats, en l'escriptura d'ampliació de capital formalitzada, també davant meu (o davant del notari de *, Sr. *,) el dia *, número * de protocol.

Càrregues i limitacions.- Lliures de qualsevol càrrega o limitació, segons manifesten, sota la seva responsabilitat.

II.- Els senyors * i * van manifestar el seu desig de vendre les participacions i en no haver-hi hagut socis interessats ni tercers acceptats per la societat, aquesta va acordar la seva adquisició (si escau) per procedir a la reducció de capital.

III.- Després d'exposar tot el que precedeix, els compareixents formalitzen el que ja prèviament han convingut entre ells, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS:

PRIMERA.- El senyor * VEN en aquest acte a la companyia mercantil *, SL, aquí representada pel senyor *, el qual COMPRA per a aquesta societat, * participacions, números 1 al *, tots ells inclosos, pel preu de * euros, que la part compradora paga a la part venedora en aquest acte, servint la present escriptura de la més eficaç carta de pagament.

SEGONA.- La senyora * VEN en aquest acte a la companyia mercantil * aquí representada pel senyor *, el qual COMPRA per a aquesta societat, * participacions, números * al *, tots ells inclosos, pel preu de * euros, que la part compradora paga a la part venedora en aquest acte, servint la present escriptura de la més eficaç carta de pagament.

TERCERA.- Els venedors transmeten a la societat adquiridora la possessió lliure i el ple domini de les participacions venudes amb tots els seus drets, lliures de càrregues, gravàmens i afeccions, responent els venedors d'evicció i sanejament conforme a Dret.

QUARTA.- Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec de la compradora.

CINQUENA.- Les presents transmissions han estat acordades per la junta general de la societat, segons el certificat que he incorporat a aquesta matriu; a l'esmentat certificat consta que s'ha fet amb càrrec a beneficis de la societat (o amb càrrec a reserves de lliure disposició) (si escau: i que la societat ha decidit la seva amortització, la qual cosa es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR