Escriptura de donació de participacions socials amb bonificacions

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Reducció fiscal
  • 3.2 Limitacions estatutàries
  • 3.3 Altres consideracions
  • 3.4 Observacions registrals
  • 3.5 Tarifa de l'impost
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)*

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

El SENYOR *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, professió o activitat), de nacionalitat espanyola, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I de l'altra:

El seu fill, SENYOR *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, professió o activitat), de nacionalitat espanyola, veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Tots de veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de DONACIÓ i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de DONACIÓ i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de DONACIÓ i EXPOSEN:

I.- El senyor * és titular de * participacions de la companyia mercantil *, constituïda en escriptura autoritzada pel notari de *, el dia *.

TÍTOL: *.

Càrregues: Lliures de tota càrrega, gravamen o afecció, segons manifesta.

II.- Que formalitzen el que ja prèviament han convingut entre ells, de conformitat amb les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera.- El senyor * dóna al seu fill, senyor *, el qual accepta i adquireix les participacions abans descrites, lliure de càrregues i de tota afecció.

Segona.- El valor d'aquesta donació és * euros.

Tercera.- El donant transmet al donatari el ple domini i possessió lliure de les participacions donades, amb tots els seus drets annexos.

Quarta.- Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec del donatari.

Cinquena.- La present transmissió està autoritzada, d'acord amb els estatuts socials, en tractar-se de donació a favor de descendents (o a favor de soci o ha estat autoritzada per la Junta, etc...).

Sisena.- Adverteixo al donatari l'obligació de comunicar a la societat aquesta transmissió als efectes de la deguda anotació en el Llibre Registre de Socis.

OBSERVACIÓ FISCAL.- A aquesta donació li és aplicable la reducció del 95% en la base imposable de l'impost sobre donacions, en concórrer en ella totes les condicions previstes a la LLEI 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions.

PATRIMONI PREXISTENT DEL DONATARI(es farà constar en quin tram que es troba el donatari; vegeu el comentari).

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la confidencialitat d'aquestes dades, la seva necessitat per a redactar aquest instrument públic i per a la seva facturació, la conservació i protecció de les dades, els drets a accés, rectificació, supressió i altres legals.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR