Escriptura de donació de participacions socials amb bonificacions

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2021Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Reducció fiscal
  • 2.2 Limitacions estatutàries
  • 2.3 Altres consideracions
  • 2.4 Observacions registrals
  • 2.5 Tarifa de l'impost
 • 3 Doctrina Administrativa citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)*

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

El SENYOR *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, professió o activitat), de nacionalitat espanyola, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I de l'altra:

El seu fill, SENYOR *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, professió o activitat), de nacionalitat espanyola, veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Tots de veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DONACIÓ I EXPOSEN:

I.- El senyor * és titular de * participacions de la companyia mercantil *, constituïda en escriptura autoritzada pel notari de *, el dia *.

TÍTOL: *.

Càrregues: Lliures de tota càrrega, gravamen o afecció, segons manifesta.

II. Que formalitzen el que ja prèviament han convingut entre ells, de conformitat amb les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera. El senyor * dóna al seu fill, senyor *, el qual accepta i adquireix les participacions abans descrites, lliure de càrregues i de tota afecció.

Segona. El valor d'aquesta donació és * euros.

Tercera. El donant transmet al donatari el ple domini i possessió lliure de les participacions donades, amb tots els seus drets annexos.

Quarta. Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec del donatari.

Cinquena.- La present transmissió està autoritzada, d'acord amb els estatuts socials, en tractar-se de donació a favor de descendents. (o a favor de soci o ha estat autoritzada per la Junta, etc...)

Sisena.- Adverteixo al donatari l'obligació de comunicar a la societat aquesta transmissió als efectes de la deguda anotació en el Llibre Registre de Socis.

OBSERVACIÓ FISCAL.- A aquesta donació li és aplicable la reducció del 95% en la base imposable de l'impost sobre donacions, en concórrer en ella totes les condicions previstes a la ´´leg|260176473|LLEI 19/2010, del 7 de juny}}, de regulació de l'impost sobre successions i donacions.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, si escau, les dades podent ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret. Fetes les pertinents advertències.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Reducció fiscal

El...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba