Penyora de participacions

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Penyora en garantia de preu ajornat
  • 3.2 Temes fiscals
   • 3.2.1 Exempció IVA, ITP i AJD
   • 3.2.2 Posició de la Jurisprudència
   • 3.2.3 Compravenda simulada
  • 3.3 Altres temes
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(Exemple) Els consorts, casats en règim supletori legal de separació de béns vigent a Catalunya, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA I CONSTITUCIÓ DE PENYORA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d’aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA I CONSTITUCIÓ DE PENYORA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d’aquesta Escriptura que qualifico de COMPRAVENDA I CONSTITUCIÓ DE PENYORA i EXPOSEN:

I.- El Sr. * és titular de * participacions de la companyia mercantil *, constituïda en escriptura autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *.

TÍTOL: Li pertanyen per * .

Càrregues: Assevera que estan lliures de tota càrrega, gravamen o afecció.

II.- Que formalitzen el que ja prèviament han convingut entre ells, de conformitat a les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera. El senyor * ven al senyor/a * el qual COMPRA i ADQUIREIX les participacions abans descrites, lliures de càrregues i de tota afecció.

Segona. Preu d'aquesta compravenda és la quantitat de * euros que es paga de la manera següent:

a).- * Euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, abans d'aquest acte, i de la quantitat del qual li atorga carta de pagament.

b).- La resta, és de dir, * Euros queden ajornats i seran satisfets (sense interessos) de la forma següent:

-. * Euros el dia *.

-. * Euros el dia *.

Tercera. El venedor transmet al comprador el ple domini i possessió lliure de les participacions venudes, amb tots els seus drets annexos.

Quarta. Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin seran de compte del comprador.

Cinquena. 1) Manifesten que la present transmissió està autoritzada, d'acord amb els estatuts socials, en tractar-se de compravenda a favor de * (soci, descendent, etc.).

2) La present transmissió ha estat autoritzada per la Junta General de la Societat en sessió de *, segons certificació, que deixo unida a aquesta matriu, expedida per l'administrador únic (o solidari o els mancomunats o el Secretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President...) la signatura del/s qual/s legitimo.

Adverteixo el comprador de l'obligació de comunicar a la Societat la present transmissió a l'efecte de la deguda anotació en el Llibre Registre de Socis.

B) CONSTITUCIÓ DE PENYORA:

1.- Penyora.- En garantia de la part del preu ajornat en la compravenda formalitzada en l'apartat lletra A) anterior, el Sr. * constitueix penyora sobre les participacions adquirides i abans descrites, mitjançant l'atorgament d'aquesta escriptura.

2.- Alienació de la penyora.- Vençuts els terminis estipulats, si el deutor no paga les quantitats convingudes, el creditor podrà alienar la penyora segons l'article 569-20 del Codi Civil de Catalunya, el contingut de l`esmentat article informo amb detall als compareixents, i, a aquests efectes, els deutors assenyalen com domicili per a requeriments i notificacions el que consta a la compareixença d'aquesta escriptura.

3.- Requeriment per a la notificació.- Els compareixents em requereixen a mi, el Notari, perquè notifiqui a l'administració de la societat, en el domicili social, l'atorgament i contingut d'aquesta escriptura, a l'efecte de la seva inscripció en el llibre Registre de socis.

4.- DESPESES.- Totes les despeses derivades de la transmissió i de la constitució de la indicada garantia i els de la carta de pagament, en el seu moment, aniran a càrrec de la part compradora. Els impostos seran pagats per qui correspongui legalment. El que es causin, si fos el cas, per l'alineació de la penyora i que legalment corresponguin a la part venedora, seran pagats per la part deutora a càrrec del preu obtingut en la subhasta.

OBSERVACIÓ FISCAL.-

Fa constar la part compradora que la transmissió objecte d'aquesta escriptura no tracta d'eludir el pagament dels tributs que haurien gravat la transmissió de cap immoble en els termes de l'apartat 2 de l'article 314 del text refós de la llei del Mercat de Valors,; a més, jo, el Notari, que tinc a la vista els títols d'adquisició de les participacions venudes referits en la part expositiva, comprovo que tampoc no està compresa en el supòsit de la lletra c) del número 2 d'aquesta disposició legal.

En conseqüència, se sol·licita la seva qualificació com exempta de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre el Valor Afegit, a l'empara del disposat en l'esmentat article 314. (Per a tenir dret a l'exempció cal: a) que l'actiu social no estigui constituït almenys en 50% per immobles quan l'adquirent arriba a tenir ara més del 50% del capital social o quan abans ja ho superava i b) que les participacions objecte d'adquisició faci més de tres anys que estiguin en poder del transmitent si van ser subscrites en una constitució o ampliació de capital en canvi d'aportar immobles o quan, i sense importar la data de l'aportació, aquesta no va ser una aportació d'immobles).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s compareixent/s que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la confidencialitat d'aquestes dades, la seva necessitat per a redactar aquest instrument públic i per a la seva facturació, la conservació i protecció de les dades, els drets a accés, rectificació, supressió i altres legals.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; pel que fa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans els informo del termini de presentació i, en general, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop cadvertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants, els quals, al meu judici, tenen discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; manifesten que no han ordenat mesures voluntàries de suport i sense que hagi mostrat signes que, al meu judici, indiquin la necessitat o conveniència d'acudir a aquestes mesures per a aquesta finalitat; així mateix, dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR