ORDRE EMO/250/2012, de 28 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la xarxa d'orientació per a l'ocupació.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

La importància dels programes d’orientació i acompanyament a la inserció especialment per a aquelles persones que es troben en situació d’atur, es posa clarament en relleu quan els diferents fulls de ruta de polítiques actives d’ocupació en el marc europeu, estatal i català tenen l’àmbit de l’orientació professional com a prioritari, entès com a obligació dels serveis públics d’oferir aquest servei de manera universal, amb l’objectiu de facilitar la incorporació, permanència i progrés en el mercat laboral de les persones usuàries.

Així, el Pla de desenvolupament de les polítiques actives a Catalunya 2012-2013 (PDPA), que articula la seva carta de serveis genèrics a les persones basant-se en cinc grans línies inspirades en les que empra l’Estratègia Espanyola d’Ocupació, inclou un àmbit d’intervenció específic per als serveis d’informació i orientació professional.

Dins d’aquesta gran línia se situa l’orientació professional com una sèrie d’actuacions que es presten des de la xarxa d’orientació, formada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) juntament amb d’altres agents, per afavorir l’anàlisi i la presa de decisions amb l’objectiu de permetre afrontar els canvis que fan referència a la professió o projecte de vida laboral.

Aquesta xarxa d’orientació per a l’ocupació s’articula des de dos nivells diferenciats i del tot complementaris: un primer nivell d’informació i assessorament que es porta a terme mitjançant la xarxa d’oficines de Treball amb mitjans propis, i un segon nivell d’orientació més especialitzat que es porta a terme en col·laboració amb entitats públiques i privades.

Els serveis d’informació i orientació professional de la carta de serveis genèrica del SOC que incorpora el nou Pla de desenvolupament de polítiques actives 2012-2013 preveuen dins l’oficina de Treball l’acollida inicial i una primera identificació de l’ocupabilitat de la persona en el moment d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya, i identificar alhora aquells factors que faciliten o dificulten significativament l’accés al mercat laboral, amb l’objectiu de dissenyar i desenvolupar els serveis o itineraris que responguin a les seves necessitats.

Aquesta primera identificació de l’ocupabilitat es fa a partir dels següents factors:

Factors estructurals: la conjuntura del sector d’ocupació en el qual la persona busca feina, si és que té un o més d’un objectiu laboral, amb l’objectiu de valorar si aquests són viables per definir-hi el projecte professional.

Factors personals: la recollida d’informació sobre el currículum laboral i el formatiu i aquells aspectes de caire més individual relacionats amb l’entorn de la persona i la disponibilitat envers un procés de cerca de feina.

Factors competencials: l’apropament al capital competencial de la persona, tenint en compte les competències tècnicoprofessionals de base i transversals.

Basant-se en els resultats de la identificació inicial, a cada persona se li assigna un servei de referència intern, que podrà ser d’assessorament o orientació amb més o menys intensitat segons el diagnòstic. Paral·lelament, si s’han detectat necessitats de millora en competències de base, ja siguin lingüístiques o digitals, instrumentals de cerca de feina o competències transversals, es realitza la derivació al servei adient per donar resposta a la necessitat detectada.

En aquest sentit, l’objectiu general d’aquesta línia de subvencions és oferir a les persones demandants de feina un servei de suport a la inserció complementari al servei d’assessorament i orientació realitzat a les oficines de Treball que els permeti identificar i desenvolupar aquelles competències necessàries per incorporar-se de nou al mercat laboral.

Aquesta nova convocatòria d’orientació està plantejada sota el mateix marc teòric d’anàlisi de l’ocupabilitat i del model de competències utilitzat des del Servei d’Ocupació de Catalunya. L’objectiu és donar continuïtat al procés iniciat des de les oficines de Treball i traçar d’aquesta manera un mateix fil conductor en el procés d’orientació. Aquest element comú és el que assegurarà una millor adequació del servei a la persona usuària, i una avaluació del servei rebut segons l’impacte que aquest hagi tingut en la millora de l’ocupabilitat de la persona derivada.

D’aquesta manera el nou Programa ens permet adaptar les actuacions establertes en cadascun dels blocs a les necessitats de les persones usuàries. Aquesta adaptació es reforça encara més amb el sistema modular del Programa, que permet més flexibilitat, la qual en millorarà l’eficàcia i l’eficiència. Els quatre blocs que conformen el Programa es podran articular de manera independent segons les necessitats de cada persona, detectades prèviament des de l’oficina de Treball. L’eix metodològic principal es fonamenta en l’acció grupal i el suport individualitzat per tal d’aconseguir els objectius de cada mòdul.

Els aspectes treballats en els quatre blocs que conformen el Programa són:

Bloc 0: Anàlisi del mercat laboral i posicionament segons la identificació de les competències clau que afavoreixen la cerca de feina i l’accés al mercat. Té l’objectiu de vèncer possibles resistències i servirà com a introducció de la resta de blocs.

Bloc 1: Anàlisi de l’ocupabilitat, com a conjunt de mòduls adreçats a definir l’objectiu professional d’una persona des del treball de motivacions i interessos, així com l’anàlisi dels perfils professionals demandats i l’encaix amb el propi.

Bloc 2: Mòduls que fan referència a les competències instrumentals de cerca de feina en l’àmbit català, estatal i europeu, i a la creació d’empreses.

Bloc 3: Mòduls de desenvolupament competencial, mitjançant el treball de reconeixement del propi capital competencial alhora d’afrontar un procés de cerca de feina, ja sigui des del mateix dispositiu mitjançant el treball en grup o des d’una estada en empresa.

En resum, el programa proposat millorarà el posicionament de la persona envers la seva inserció. Aquesta millora s’emmarca en un procés d’orientació realitzat de manera complementària a la tasca que es realitza des de les oficines de Treball i que ha de permetre que cada persona pugui conèixer el seu perfil competencial i el pugui confrontar amb les competències professionals que demanda el mercat de treball per a cada ocupació. Aquest procés facilitarà a les persones participants la presa de decisions i permetrà concretar els resultats de l’anàlisi i la reflexió en un pla d’acció com a camí a recórrer per aconseguir l’objectiu professional plantejat inicialment.

Aquest Programa d’orientació es complementa amb d’altres serveis genèrics del PDPA 2012-2013, ja que serà mitjançant aquests itineraris personalitzats com les persones podran arribar a conèixer quines competències han de desenvolupar i quina via tenen per adquirir aquestes competències. Aquestes vies sovint seran programes de formació o formació i ocupació.

Vist el Reial decret 1542/2011, de 31 d’octubre, per el qual s’aprova l’Estratègia Espanyola d’Ocupació 2012-2014 (BOE núm. 279, de 19.11.2011), en la qual es recullen el conjunt d’accions i mesures d’orientació, ocupació i formació adreçades a millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació, per compte aliè o propi, de les persones desocupades, al manteniment de l’ocupació i a la promoció professional de les persones ocupades;

Vist el Reial decret Llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació;

Vistos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), que la desplega;

Vista l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5197, de 19.8.2008), modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig (DOGC núm. 5386, de 25.5.2009);

Vista l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997);

Vist el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’impost sobre el valor afegit (BOE núm. 286, de 29.11.2003);

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vista la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012);

Vistos els informes de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent informat prèviament el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és aprovar les bases reguladores per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la xarxa d’orientació per a l’ocupació i obrir la convocatòria per a l’any 2012.

Article 2

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables les actuacions...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR