ORDRE GRI/155/2002, de 22 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a les organitzacions sindicals i es convoquen els corresponents a l'any 2002.

SecciónDisposicions Generals
EmisorConsorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rango de LeyOrdre

ORDRE

GRI/155/2002, de 22 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a les organitzacions sindicals i es convoquen els corresponents a l'any 2002.

La Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2002, a la partida pressupostària núm. 11.02.480.1104 de la Direcció General de la Funció Pública, preveu un import de 108.182,18 euros destinat a subvencionar l'acció i la formació sindicals, el qual ha de ser distribuït en relació amb la representativitat obtinguda per les diferents organitzacions sindicals, tenint en compte els representants elegits en les darreres eleccions a juntes de personal en els àmbits de personal funcionari d'administració i tècnic, de personal docent no universitari i de personal estatutari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 1998.

Atès el que preveuen el capítol 9 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a les organitzacions sindicals, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts per a l'any 2002 destinats a les organitzacions sindicals.

2.2 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a partir de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.3 Els ajuts establerts en aquesta Ordre seran a càrrec de la partida pressupostària 11.02.480.1104 del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a l'any 2002, amb un import màxim de 108.182,18 euros.

Article 3

Les subvencions atorgades de més de 6.000 euros es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'hi indicarà el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

Barcelona, 22 d'abril de 2002

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Annex

-1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable a aquests ajuts l'integren el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 25/1998, de 31 de desembre; per la Llei 4/2000, de 26...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR