Decret 116/2007, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear

Sección1.- Disposicions generals
EmisorConselleria de Medi Ambient
Rango de LeyDecret

Decret 116/2007, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear Pel Decret 71/2006, de 28 de juliol, el Consell de Govern va crear i establir el règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear.

Els canvis en l'estructura del Govern de les Illes Balears fan necessari adequar la denominació de diferents òrgans, com també la composició del Consell Directiu i, en conseqüència, modificar el Decret en aquest sentit.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 7 de setembre de 2007,

DECRET Article únic Es modifica el punt 2 de l'article 7 del Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear, que queda redactat de la manera següent:

`2. Els vocals del Consell Directiu seran els següents:

El secretari general de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

El director general competent en matèria d'educació ambiental.

Un representant de la Presidència, designat pel president de les Illes Balears.

Un representant de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda i innovació, d'agricultura, d'interior, de mobilitat i territori i de turisme, designats pels seus titulars.

Un representant de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, designat per la Direcció de l'Advocacia.

Un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR