ORDRE VEH/212/2019, de 21 de novembre, per la qual s'aprova el model 543 de la declaració informativa anual sobre les adquisicions d'objectes d'art, antiguitats i joies susceptibles de tributar per l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rango de LeyOrdre
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
ORDRE VEH/212/2019, de 21 de novembre, per la qual s'aprova el model 543 de la declaració informativa
anual sobre les adquisicions d'objectes d'art, antiguitats i joies susceptibles de tributar per l'impost sobre
els actius no productius de les persones jurídiques i s'estableixen les condicions i el procediment per a la
seva presentació.
La Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer,
relatius a l'Administració tributària de la Generalitat, disposa en el seu article 122-6, que l'Administració
tributària de la Generalitat de Catalunya pot obtenir de tercers dades amb transcendència tributària per
procediments de captació d'informació de caràcter general o periòdic, o de caràcter individual, amb la finalitat
de fer-les servir en l'exercici de les funcions d'aplicació dels tributs o de recaptació en període executiu que
atribuïdes per llei.
Mitjançant la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques,
es va crear aquest nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya. En l'article 14 d'aquesta mateixa llei es
preveu una obligació de subministrament d'informació per les galeries d'art, antiquaris i joieries, que s'haurà de
trametre en la forma i els terminis que determini l'ordre del conseller del departament competent en matèria
d'hisenda.
Per tot això,
Ordeno:
Article 1
Aprovació del model 543
S'aprova el model 543 de la declaració informativa anual sobre les adquisicions d'objectes d'art, antiguitats i
joies susceptibles de tributar per l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, amb el
contingut que consta a l'annex d'aquesta Ordre.
Article 2
Persones obligades a presentar el model 543
Estan obligades a presentar la declaració informativa anual, model 543, les persones físiques o jurídiques
dedicades a la venda d'objectes d'art, antiguitats i joies, quan realitzin o actuïn com a intermediaris en les
operacions a què fa referència l'article 14 de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no
productius de les persones jurídiques.
Article 3
Contingut de la declaració informativa (model 543)
1. És objecte de la declaració en el model 543, la informació que conté l'annex d'aquesta Ordre, en relació amb
cadascuna de les adquisicions d'objectes d'art, antiguitats i joies per part de persones jurídiques i entitats que,
sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició
definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, en el període a què fa referència la
declaració informativa.
2. En el cas dels objectes d'art i antiguitats únicament se n'ha d'informar quan tinguin un valor superior al que
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8020 - 10.12.20191/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19339044-2019

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR