ORDRE TSF/46/2019, d'11 de març, de modificació de les bases de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rango de LeyOrdre

En data 22 de juny de 2017 es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7396, de 22.6.2017) l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció.

Atès que, en data 24 de juliol de 2017, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7418, de 24.7.2017) la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania;

Atès que el Programa de mesures actives d'inserció que regula l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, s'ha d'adequar a la Llei 14/2017, del 20 de juliol;

Atès que és necessari que els programes de mesures actives d'inserció tinguin una continuïtat temporal per tal de millorar els objectius que es pretenen assolir amb aquestes actuacions;

Atès el que estableixen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

A proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa; atesos els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'apartat 2.2 de la base 2 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“2.2 Els destinataris i destinatàries últims de la subvenció seran:

”Les persones acollides a la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (RGC).

”Tindran caràcter preferent les persones destinatàries de l'RGC que reuneixin alguna les característiques següents:

”Les que tinguin un grau d'ocupabilitat que es pot veure incrementat si participen en mesures actives d'inserció.

”Les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys.

”Dones, en especial atenció a les dones víctimes de violència masclista.

”Les que tinguin càrregues familiars.

”Les persones destinatàries han d'estar inscrites a l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupats o com a demandants de millora de feina.”

Article 2

Es modifiquen els apartats 5.6 i 5.7 de la base 5 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, que queden redactats de la manera següent:

“5.6 Els projectes han de garantir com a mínim un 10% d'inserció laboral, d'acord amb l'annex 1 de l'Ordre, sobre el total de places atorgades per cada punt d'actuació.

”5.7 Les mesures actives d'inserció s'han d'iniciar dins l'any de l'exercici pressupostari del seu atorgament, a comptar a partir de l'1 de gener; el termini màxim per iniciar les actuacions és de dos mesos posteriors a la data de la notificació de l'atorgament i, en tot cas, com a màxim l'1 de desembre de l'any de concessió. La seva finalització s'establirà a la corresponent convocatòria.”

Article 3

Es modifiquen els apartats 6.2 i 6.3 de la base 6 de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, que queden redactats de la manera següent:

“6.2 Per a la realització de les pràctiques professionals se signaran els convenis de col·laboració corresponents, d'acord amb el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades al Canal Empresa ( http://canalempresa.gencat.cat ), o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ).

”6.3 El conveni de col·laboració de pràctiques en empreses l'han...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR