ORDRE TSF/273/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rango de LeyOrdre

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, té com a objectiu gestionar i integrar el conjunt d'actuacions i de serveis ocupacionals per mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat i l'emprenedoria; exercir la intermediació en el mercat de treball i també l'orientació professional i la readaptació professional permanent amb la finalitat d'assolir la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores i una competitivitat més gran del teixit empresarial mitjançant la gestió, l'organització, la planificació, la programació, l'execució i l'avaluació eficients i eficaces del sistema.

El Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació de Catalunya 2014-2016, que parteix de les prioritats fixades per l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020, estableix com un dels seus objectius consolidar les actuacions d'orientació que es duen a terme per part de les oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i per part d'altres entitats beneficiàries que col·laboren amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, així com la coordinació entre elles.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya disposa des de l'any 2008 d'una xarxa d'Aules Actives en diferents municipis de Catalunya ampliada des de l'any 2013 amb els espais de recerca de feina desenvolupats per entitats col·laboradores en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació. Des d'aquests espais es promou la incorporació al mercat laboral de les persones demandants d'ocupació mitjançant la recerca organitzada i sistemàtica de feina, optimitzant l'ús de canals, recursos i eines, i adaptant les candidatures a les ofertes del mercat de treball adequades al seu perfil professional. Aquest servei es reforça amb l'assessorament del personal tècnic orientador dels espais de recerca que permet a les persones participants adquirir i entrenar les competències necessàries per realitzar amb autonomia i major efectivitat el procés de recerca de feina.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

A aquesta Ordre li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/206, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

ORDENO:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament i desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Resta derogada l'Ordre EMO/308/2015, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.

En cas de cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) , aquesta actuació contribueix a assolir els següents resultats definits per l'objectiu específic:

- Que les persones desocupades disposin de recursos que les situïn en una millor posició per a la cerca de feina.

- Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals.

- Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives d'autoocupació.

- Que les persones desocupades incrementin el seu accés al mercat de treball, en particular aquelles que porten més temps a l'atur, assolint unes taxes d'ocupació més elevades i pròximes a les fixades per l'Estratègia Europa 2020.

Base 2

Entitats beneficiàries

2.1 Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre:

 1. Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 2. Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional.

 3. Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

  2.2 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

  En el supòsit que l'import total de la subvenció adjudicada superi un total de 60.000 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica, per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

  Base 3

  Quantia

  3.1 L'import de la subvenció es calcularà en funció del nombre d'espais de recerca de feina autoritzats, i la durada del termini d'execució determinat a cada convocatòria.

  3.2 Per a cada espai de recerca se subvencionaran les despeses corresponents a dues persones tècniques a jornada completa, les despeses generals i materials vinculades al desenvolupament de l'acció subvencionada i l'assegurances d'accidents personals prevista a la base 15.4 c) d'aquesta Ordre, pels imports màxims següents:

 4. Per a cada persona tècnica a jornada completa: fins a un màxim de 33.000,00 euros corresponents a la retribució anual bruta i a la cotització empresarial a la Seguretat Social. En cas que la prestació de servei sigui per un termini inferior a l'any, s'ajustarà la retribució proporcionalment als dies del periode treballat.

 5. Per a despeses generals i materials: se...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR