ORDRE TSF/247/2017, de 27 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rango de LeyOrdre

L'eix 2 del Pla de Govern XI legislatura , anomenat “Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones” estableix en el seu primer objectiu, que és el del Treball, promoure polítiques d'ocupació per un país amb més i millor feina.

El Pla General d'Ocupació de Catalunya– Estratègia Catalana per a l'Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre altres eixos estratègics, “augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l'atur” i “promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball”.

D'acord amb el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) pel període 2017-2018 un dels seus principals objectius és fomentar la participació en polítiques actives d'ocupació de les persones més desfavorides. En aquest mateix Pla, s'estableix que un dels criteris que han d'orientar les línies d'actuació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant aquest període és l'adequació de les actuacions a les necessitats dels diferents col·lectius de persones en situació d'atur.

D'acord amb les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu del darrer mes de juny de 2017, el nombre de persones desocupades que porten un any o més buscant feina sense trobar-la, és de 173.881, el 44 % del total de persones desocupades inscrites a les oficines de Treball de la Generalitat.

La sortida de la crisi està deixant un gran nombre de persones en situació d'atur de llarga durada amb unes expectatives d'ocupació pràcticament nul·les i gairebé sense protecció social, amb el conseqüent impacte en la cohesió social i territorial. Un dels pitjors efectes de l'atur de llarga durada és l'increment del risc d'exclusió social de les persones afectades.

L'atur de llarga durada és, sens dubte, la situació més greu que pot afectar les persones que es queden sense ocupació a causa de les repercussions negatives que els pot generar en l'àmbit econòmic i professional. Es pot afirmar que l'atur de llarga durada influeix negativament en les competències específiques (aptituds) i transversals (actituds) de les persones i, per tant, en la seva qualificació professional.

També cal tenir en compte les implicacions que aquest atur crònic té en la salut. L'atur en general té un impacte negatiu sobre les persones, concretament en la salut mental i l'esperança de vida, especialment en les persones en situació d'atur de llarga durada. Quant a les repercussions econòmiques, en molts casos aquesta manca d'ocupació comporta la pèrdua total o parcial dels ingressos personals i/o familiars al mateix temps que la cobertura de la prestació per desocupació s'ha anat reduint de forma alarmant en els darrers anys.

Per aquest motiu cal incidir directament en la millora de la situació que afecta a aquestes persones cada vegada més allunyades del mercat de treball. La probabilitat de sortir de l'atur disminueix mentre aquesta situació d'atur s'allarga. Les empreses eviten contractar persones d'aquest col·lectiu. Això significa que quan més tard els arriba el suport proporcionat per la política d'ocupació, més difícil es fa que la mesura sigui efectiva.

Amb l'objectiu de contribuir a la dinamització del mercat laboral i millorar les possibilitat de trobar feina a les persones en situació d'atur de llarga durada, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya posa en marxa aquest nou programa. Es tracta d'una mesura ocupacional adreçada exclusivament a aquestes persones, amb la finalitat que deixin d'estar a l'atur i alhora millorin la seva experiència ocupacional.

El programa ENFEINA'T és un programa propi de la comunitat autònoma de Catalunya i així, es fa constar en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE). Aquest programa fa possible que les persones desocupades de llarga durada puguin ser contractades en períodes de 6, 9 ó 12 mesos, adquirint experiència professional i una millora en la seva ocupabilitat. És un programa d'experienciació laboral que té en compte, mitjançant una diagnosi prèvia, les persones destinatàries però també les necessitats de l'entorn, i alhora compta amb un acompanyament individualitzat al llarg del període laboral. Es tracta d'una mesura adient per aconseguir que aquestes persones comencin a treballar, al més aviat possible.

L'objectiu d'aquest programa és que les persones contractades puguin adquirir o millorar les competències per a la seva inserció laboral, mitjançant la realització d'obres o serveis d'interès general i social de caràcter temporal de l'àmbit territorial on s'executa el projecte i de naturalesa addicional respecte les actuacions habituals de l'entitat beneficiària.

Així mateix, atès que l'assistència personalitzada ha passat a ser considerada un factor clau en les polítiques d'ocupació de la Unió Europea, sobretot en relació amb els col·lectius amb més dificultats d'inserció, una vegada la persona hagi estat contractada, es considera fonamental per a l'efectivitat d'aquesta mesura que la persona rebi el suport tècnic i l'assessorament laboral durant tot el període d'execució del contracte. Per aquest motiu, el mateix programa preveu l'actuació d'acompanyament a la contractació, que comporta un seguiment real de la persona contractada, mitjançant una persona tècnica que li ofereix suport i assessorament en el seu camí a la inserció laboral.

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vista la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern i i el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya(deroga l'article 45);

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

A aquesta Ordre li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27.e bis) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa ENFEINA'T. Les bases reguladores es detallen en l'annex 1.

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendrà feta per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

La resolució de convocatòria serà dictada per la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 d'octubre de 2017

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases es regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa ENFEINA'T destinades a la contractació laboral i acompanyament a la inserció de les persones desocupades de llarga durada, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i evitar així la seva cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral

Base 2

Publicació

Quant a la publicació de les bases i convocatòries cal atenir-se al que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.

Base 3

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions:

  1. Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona; de més de 25.000 habitants en les demarcacions de Girona; de més de 30.000 habitants a Tarragona, de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida i de més de 20.000 habitants en la demarcació de Terres de l'Ebre.

  2. Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació, promoció de l'ocupació i desenvolupament...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba