ORDRE TSF/209/2020, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rango de LeyOrdre

L'article primer del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8263, de 4.11.2020), preveu un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té la finalitat d'afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures que s'han adoptat per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració de l'estat d'alarma.

El Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer, regula el règim jurídic dels ajuts extraordinaris i incorpora, en l'article primer, un tràmit potestatiu d'inscripció prèvia al procediment de concessió d'ajuts en situacions de caràcter excepcional, com els que es requereixen en la situació actual de pandèmia originada per la COVID-19, que té com a característica primordial un nombre molt rellevant de beneficiaris potencials l'abast del qual convé conèixer.

D'acord amb el Decret llei 46/2020 esmentat, l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca;

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE, Euraton) núm. 1046/2018 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen, entre d'altres, els Reglaments 1303/2013 (UE) i 1304/2013 (UE);

Atesa l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020.

Atès el Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Atesa l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i també el seu Reglament de desplegament, que aprova el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que, pel seu caràcter bàsic, tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020;

Ateses l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats, i l'Ordre TSF/5/2019, de 14 de gener, per la qual es modifica l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny;

Atesa l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic;

Atès el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per finançar els ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, tal com preveu l'article primer del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, d'acord amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020 esmentat que consten a l'annex 1.

Annex 1. Bases reguladores

Annex 2. Principis ètics i regles de conducta als quals les persones jurídiques beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i efectes d'un incompliment eventual d'aquests principis.

Disposició addicional

Aquesta Ordre de bases s'ha d'entendre modificada automàticament per la normativa comunitària, estatal o catalana que, amb posterioritat a la seva entrada en vigor, es pugui promulgar.

Les referències a la normativa concreta aplicable s'entenen fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 10 de desembre de 2020

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases reguladores

 1. Objecte

  L'objecte d'aquesta Ordre és regular la tramitació i la concessió dels ajuts extraordinaris i d'emergència per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, d'acord amb el que estableix el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, d'acord amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, i de conformitat amb l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia.

 2. Ajut

  Aquest ajut extraordinari i d'emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té la finalitat d'afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

  Aquesta actuació contribueix a assolir els resultats definits en el Programa Operatiu FSE de Catalunya, per la qual cosa aquests ajuts podran ser cofinançats amb el FSE.

 3. Persones beneficiàries

  3.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes següents, sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre:

  1. Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) i que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes de la unitat de negoci, incloent-hi les persones treballadores autònomes col·laboradores i les contractades per compte d'altri, és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

  2. Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les contractades per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

  3. Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, i que hagin constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior a la convocatòria. A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

  4. Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada per tres socis com a màxim, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior a la convocatòria. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives que estiguin donades d'alta com a autònomes al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR