ORDRE SLT/244/2016, de 29 d'agost, per la qual s'estableixen per a l'any 2016 les tarifes màximes dels serveis de diàlisi realitzats pels centres i establiments sanitaris d'àmbit no hospitalari que contracti el Servei Català de la Salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyOrdre

L'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com per modificar-los i revisar-los.

Els contractes administratius que el Servei Català de la Salut ha adjudicat per a la prestació dels serveis d'hemodiàlisi estableixen que, en cas de pròrroga, les tarifes es poden actualitzar en funció de l'actualització de les tarifes màximes que estableixi l'ordre corresponent del Departament de Salut.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Les tarifes màximes per a l'any 2016 dels serveis d'hemodiàlisis assistides realitzades ambulatòriament amb assistència mèdica i d'infermeria sota la direcció de l'especialista en nefrologia són:

  1. Hemodiàlisi convencional: 200,21 euros per sessió realitzada.

  2. Suplement per hemodiafiltració en línia (HDF): 227,71 euros per sessió realitzada.

Disposició addicional

Única

L'any 2016, les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis de diàlisi d'àmbit no hospitalari que eren d'aplicació a 31 de desembre de 2015, s'han d'actualitzar en el mateix percentatge de variació existent entre les tarifes vigents a 31 de desembre de 2015 i les tarifes aprovades en aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Segona

L'aplicació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR