ORDRE PRE/9/2020, de 30 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l'Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyOrdre

L'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, aprova les bases reguladores de les subvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, capítols, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

Amb data 20 de desembre de 2018, es va subscriure el Conveni marc entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dirigit a articular la cooperació d'ambdues administracions en la gestió dels ajuts regulats en l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener.

En la clàusula quarta de l'esmentat conveni, sota la rúbrica “convenis específics”, es preveu que, quan es presentin les circumstàncies determinades en la seva clàusula primera, es formalitzarà un conveni específic per dur a terme la cooperació d'ambdues administracions, per a l'exercici per part de la Generalitat de Catalunya de la gestió dels ajuts previstos en l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguin com a finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, capítols, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials, de conformitat amb la Sentència del Tribunal Constitucional 87/2016, de 28 d'abril.

Per tot això, amb data 8 de novembre de 2019, es va subscriure el conveni específic entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per a la gestió dels ajuts previstos a l'apartat quart de l'acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara, entre altres, la província de Tarragona “zona afectada greument per una emergència de protecció civil” i regulades a l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener.

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l'apartat quart de l'Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 30 de gener de 2020

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència

Annex

Bases reguladores de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l'Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil.

—1 Objecte, àmbit d'aplicació i pressupost

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment per a la concessió de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l'apartat quart de l'acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil, com a conseqüència dels danys ocasionats per les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre.

1.2 L'import màxim de les subvencions s'establirà a la corresponent convocatòria amb càrrec als Pressupostos de l'Administració de la Generalitat, prèvia transferència per part de l'Administració de l'Estat.

—2 Despeses i finalitat subvencionables

2.1 Les subvencions previstes en aquestes bases es destinaran als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població de la província de Tarragona afectats per la catàstrofe natural esmentada a la base 1.1, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos a l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials.

2.2 Seran subvencionables les despeses d'inversió relatives a l'execució d'un contracte d'obres, tal com consta a l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sempre que respongui a la naturalesa de l'objecte i finalitat d'aquestes subvencions i s'hagi realitzat amb posterioritat a la data determinant del fet catastròfic definit per llei.

Igualment seran subvencionables les despeses de direcció d'obra i les despeses de coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, si han estat contractats específicament per a l'obra objecte de subvenció.

2.3 No seran subvencionables les despeses corresponents a la redacció dels projectes d'obres, ni els treballs realitzats amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

—3 Ens locals beneficiaris

Tindran la consideració d'entitats beneficiàries els ajuntaments, les diputacions provincials i les mancomunitats de la província de Tarragona afectats pels danys causats per les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre.

—4 Requisits dels ens locals beneficiaris

4.1. Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les entitats locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals que es determinen tot seguit:

 1. No trobar-se inclosa en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de la subvenció, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 2. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Agència Tributària de Catalunya, i de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com del compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions de la forma prevista als articles 21 i 25 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 3. Complir la normativa vigent reguladora de persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

 4. Complir la normativa en matèria de política lingüística, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 5. Retre comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici, i trametre les auditories i qualsevol altre informe de fiscalització amb les recomanacions i reserves corresponents, d'acord amb el que disposa l'article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.

 6. Que l'òrgan competent hagi aprovat la realització del projecte per al qual se sol·licita la subvenció i la intervenció o l'òrgan de control econòmic equivalent ha certificat que hi ha crèdit adequat i suficient per fer front al projecte.

 7. Que, en el cas que l'ens tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

 8. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

 9. Han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 10. Han de donar compliment al que disposa l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  4.2 El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR