ORDRE PDA/223/2019, de 16 de desembre, de modificació de l'annex del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Rango de LeyOrdre

L'article 12 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, estableix com a requisit per al personal dels grups A, B, C i D (subgrups A1, A2, C1 i C2 en la classificació actual) els coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C, actualment C1), com a regla general. Així mateix, l'annex del Decret disposa, com a excepció, que per a determinats col·lectius és suficient el nivell intermedi de català (certificat B, actualment B2). Entre aquests col·lectius hi ha l'escala tècnica i l'escala bàsica del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta excepció a la regla general es va introduir tenint en compte la situació precària de la llengua catalana en l'ensenyament en el moment de la recuperació de la democràcia i de les institucions pròpies, així com el procés d'incorporació gradual de la llengua catalana al sistema educatiu, que no va ser plenament efectiva fins a l'any 1983. Ara, atès el temps transcorregut i la normalitat de la llengua catalana com a llengua vehicular de l'ensenyament reglat, no hi ha motius per justificar l'excepcionalitat de l'exigència del requisit, tant a l'escala bàsica com a l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat. Ateses, a més, les seves funcions comunicatives pel que fa a la producció d'informes tècnics en matèria de prevenció o investigació d'incidències i sinistres, esdevé necessari que les persones que accedeixin a l'escala bàsica i a l'escala tècnica d'aquest cos disposin dels coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C1).

Atès que la disposició final quarta del Decret 161/2002 autoritza el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a modificar, mitjançant una ordre, l'annex del Decret;

Atès que la Direcció General de Política Lingüística ha manifestat el seu parer favorable a la modificació proposada;

En ús de la potestat que m'atorga l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i tenint en compte la disposició final quarta del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Es modifiquen els apartats A.I.1 i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR