ORDRE INT/99/2017, de 22 de maig, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Interior durant l'any 2017.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Interior
Rango de LeyOrdre

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que en el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents, en què s'identifiquin els serveis i les activitats que merita cada taxa i la quota corresponent.

L'article 42 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes de la Generalitat s'eleven, per a l'any 2017, fins a la quantitat que resulti d'aplicar el coeficient 1,04 a la quantia de l'any 2016. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, modifica determinats preceptes del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya que afecten les taxes que gestiona el Departament d'Interior.

Per tot això, d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i fent ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article únic

Publicar la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Interior durant l'any 2017, a efectes informatius, en els annexos d'aquesta Ordre, amb la identificació dels serveis i les activitats que merita cada taxa i la quota corresponent.

Barcelona, 22 de maig de 2017

Jordi Jané i Guasch

Conseller d'Interior

Annex 1

Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a un lloc de treball del grup C, subgrup C1, del cos de Mossos d'Esquadra

Norma reguladora: capítol I del títol II del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (modificat per l'article 164 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni).

Article 2.1-5

La quota de la taxa es fixa en 44,65 euros.

Annex 2

Taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats pel Departament d'Interior en matèria de seguretat privada

Norma reguladora: capítol I del títol XXII del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (modificat per l'article 48 de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives).

Article 22.1-4
 1. Autorització, o verificació de les dades que consten en la declaració responsable d'obertura, i inscripció de les empreses de seguretat: 476,15 euros.

 2. Modificació de l'assentament d'inscripció del domicili social, de la forma jurídica, de l'àmbit territorial d'actuació i ampliació d'activitats, inclosos el desplaçament i l'informe pertinent del personal de l'Administració: 334,70 euros.

 3. Modificació de l'assentament d'inscripció del capital social, titularitat d'accions o participacions, modificacions estatutàries, variacions en la composició personal dels òrgans d'administració i direcció i en la uniformitat del personal de seguretat: 144,20 euros.

 4. Cancel·lació de la inscripció: 144,20 euros.

 5. Autorització, o verificació de les dades que consten en la declaració responsable d'obertura, i inscripció de delegacions de les empreses de seguretat: 180,75 euros.

 6. Autorització de la prestació de serveis d'escortes privats: 268,75 euros.

 7. Autorització de la prestació de serveis de vigilància amb armes per a vigilants de seguretat i per a guardes rurals: 268,75 euros.

 8. Autorització de la prestació dels serveis de seguretat següents:

  8.1 Vigilància en polígons industrials o urbanitzacions delimitats: 268,75 euros.

  8.2 Vigilància en complexos o parcs comercials i d'oci delimitats: 268,75 euros.

  8.3 Vigilància en esdeveniments culturals, esportius o de rellevància social que tenen lloc en vies o espais públics o d'ús comú: 268,75 euros.

  8.4 Vigilància i protecció en recintes i espais oberts delimitats: 268,75 euros.

 9. Autorització de la implantació d'un servei substitutori de vigilants de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR