ORDRE GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s'estableix amb caràcter supletori la fixació de l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyOrdre

Mitjançant el Reial decret 233/2015, de 30 de març, es varen convocar eleccions municipals per al dia 24 de maig de 2015.

L’article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagi presentat un recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, supòsit en què es constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions. No obstant, no fixa l’hora de celebració d’aquesta sessió constitutiva, la qual cosa fa necessària la determinació horària de celebració d’aquestes sessions amb caràcter supletori de l’hora que pugui haver fixat l’òrgan competent de la corporació municipal.

En ús de les atribucions i funcions que corresponen a aquest Departament en matèria de règim local,

Ordeno:

Article únic

Les corporacions municipals es constituiran, en sessió pública, el dia 13 de juny d’enguany, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels/de les regidors/es electes, cas en què es constituiran el dia 1 de juliol.

En aquells municipis on no existeixi cap...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR