ORDRE GAH/142/2016, de 2 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa, i s'obre la convocatòria per a l'any 2016.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Rango de LeyOrdre

D'acord amb el Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, correspon a aquest Departament, a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, entre d'altres, la funció de promoure activitats de difusió en matèria d'afers religiosos.

La Direcció General d'Afers Religiosos duu a terme la implementació de les polítiques en matèria d'afers religiosos, adreçades a garantir el màxim respecte a la llibertat religiosa i de culte i la convivència pacífica de les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses en el si d'una comunitat plural i diversa.

Així mateix, la Direcció General d'Afers Religiosos té com a objectius, entre d'altres, millorar el coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i el diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

Mitjançant el conveni de col·laboració formalitzat entre la Direcció General d'Afers Religiosos i l'AGAUR en data 17 de maig de 2016, s'encarrega a l'AGAUR la gestió de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa.

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

Per això, a proposta del director general d'Afers Religiosos i en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa, que consten en l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Obrir la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa per a l'any 2016.

Article 3

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de divuit mil euros (18.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària GO01D/440.6800.00/3240/0000 del pressupost del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per al 2016.

Article 4

4.1 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.2 L'àmbit temporal de realització dels projectes de recerca és d'un any com a màxim a comptar de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció. Excepcionalment, i amb sol·licitud prèvia motivada de l'entitat interessada, la Direcció General d'Afers Religiosos pot atorgar una pròrroga, que en cap cas no pot ser superior a tres mesos. En cas de sol·licitar l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.

4.3 Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat, a l'adreça electrònica http://tramits.gencat.cat/11269.

Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap dels sistemes d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l'AGAUR comprovarà, a través de la Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA), les dades identificatives de la persona sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent.

En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada.

D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 9 de desembre, de signatura electrònica, l'AGAUR reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme d'acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.4 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i un document annex que s'ha d'adjuntar al formulari.

Article 5

5.1 La tramitació de la convocatòria correspon a l'AGAUR, d'acord amb el conveni de col·laboració formalitzat entre la Direcció General d'Afers Religiosos i l'AGAUR.

5.2 La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la Direcció General d'Afers Religiosos, d'acord amb la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC número 6434, de 07.08.2013.

5.3 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència competitiva.

Article 6

6.1 El termini màxim per a la resolució i notificació de les subvencions és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

6.2 L'AGAUR notificarà la resolució de la convocatòria mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat/ca/informacio-publica.htlm). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

6.3 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la notificació, en els termes que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, potestativament, recurs de reposició davant de la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d'un mes des de la notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.4 D'acord amb l'article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l'import atorgat és igual o superior a 3.000,00 €, es publicaran en el DOGC, amb indicació de la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'han d'imputar, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de les subvencions.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les entitats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació en el DOGC.

Amb caràcter previ, contra l'acte de convocatòria, les entitats poden interposar recurs de reposició davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 2 de juny de 2016

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Annex

Bases reguladores dels ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa

1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.

2 Persones destinatàries

2.1 Poden ser persones destinatàries d'aquests ajuts les universitats que formen part del sistema universitari català, els centres de recerca amb seu social a Catalunya dependents o participats majoritàriament per una administració pública i les entitats privades amb seu social a Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.

2.2 En la sol·licitud s'ha de determinar la persona responsable de l'execució del projecte.

L'execució del projecte correspon a un equip de recerca adscrit a l'entitat beneficiària.

2.3 Els equips de recerca han d'estar constituïts per:

a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors/ores, de les quals, com a mínim dues, han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.

Una d'aquestes dues persones assumeix la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació de l'entitat beneficiària.

Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres de l'equip de recerca amb vinculació permanent.

b) La resta de l'equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les persones beneficiàries, becaris/àries, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR